Login

Warunki pośrednictwa i warunki podróży

Poniższe warunku pośrednictwa obowiązują dla wszystkich kwater wakacyjnych, które nie są oznaczone logo TUI Smile. Dla wszystkich kwater oznaczonych logo TUI Smile obowiązują warunki podróży firmy Wolters Reisen GmbH poniżej.

Warunki pośrednictwa firmy Wolters Reisen GmbH | TUI GROUP

Stan: 1 czerwiec 2018 roku

1. Podstawy wynikajace z umowy

1.1 Wolters Reisen GmbH (zwana poniżej Wolters) działa jako pośrednik domów, mieszkań wakacyjnych i podobnych kwater (zwanych następnie jako „kwatery wakacyjne”) i pozostałych innych usług turystycznych takich jak ubezpieczenia turystyczne i wypożyczanie samochodów (zwanych poniżej jako „usługi turystyczne”). Kwatery wakacyjne i usługi turystyczne pochodzą od różnych oferentów, w szczególności organizatorów usług turystycznych, lokalnych agencji turystycznych i prywatnych wynajmujących (zwanych poniżej jako „oferentami”).

1.2 W powyższym celu Wolters prowadzi system rezerwacji online, który jest wykorzystywany na własnych stronach internetowych jak i w różnych wariantach na stronach firm będących partnerem (zwanych poniżej „strony internetowe“). W obydwu przypadkach obowiązują warunki pośrednictwa. System rezerwacji obejmuje między innymi funkcję wyszukiwania, dokładną prezentację kwatery wakacyjnej z tekstem opisu, zdjęciami, dostępnością i cenami jak i możliwością dokonania rezerwacji.

1.3 Wolters występuje wyłącznie jako pośrednik kwater wakacyjnych jak i usług turystycznych i pośredniczy umowy w imieniu i na rachunek oferentów. Wraz z poleceniem dokonania rezerwacji dochodzi pomiędzy klientem a firmą Wolters do zawarcia umowy na dokonanie określonej czynności, której przedmiotem jest pośrednictwo w wynajmie kwater wakacyjnych i/lub usług turystycznych. Za wykonanie usługi Wolters nalicza klientowi z reguły opłatę serwisową. Jeśli przy rezerwacji naliczana jest opłata serwisowa, jest ona zawarta w prezentowanej cenie za kwatery wakacyjne i jest dodatkowo wyszczególniona oddzielnie przy ofertach na stronie web, w procesie rezerwacyjnym i na rachunku. W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji opata serwisowa nie jest zwracana.

1.4 Podstawą rezerwacji kwatery wakacyjnej jest dokładny, oparty na danych oferenta opis kwatery wakacyjnej. Kryteria wyboru podczas wyszukiwania online lub w krótkim tekście służą tylko orientacji.

1.5 Prezentowane na stronie internetowej kwatery wakacyjne i usługi turystyczne nie przedstawiają żadnej wiążącej oferty umowy ze strony Wolters i/lub danego oferenta. Bardziej chodzi tu o to, aby zaprosić klientów do składania oferty zawarcia umowy z danym oferentem kwatery wakacyjnej lub usług turystycznych (invitatio ad offerendum). Klient składa swoją ofertę wypełniając formularz rezerwacji i wysyłając go do Wolters. W tym zleceniu rezerwacji musi być podane, z iloma osobami (wliczając wszystkie dzieci) klient podróżuje i czy zabiera jedno lub kilka zwierząt domowych (wymagane są dane dotyczące rodzaju i rasy). Szczególne życzenia klienta (na przykład odbiegające od regularnych godziny przyjazdu, specjalne wyposażenie, zamówienie pościeli, sprzątania końcowego i podobne) mogą być podane w zleceniu rezerwacji, wymagają jednak w celu posiadania mocy obowiązującej jednoznacznego, pisemnego potwierdzenia przez oferenta lub Wolters. Klient jest związany ofertą umowy na okres siedmiu dni. W tym czasie Wolters w imieniu oferenta lub oferent sam decyduje o przyjęciu oferty lub przesyła klientowi nową ofertę, którą ten może przyjąć w terminie w niej podanym. W momencie przekazania potwierdzenia rezerwacji lub przyjęcia przez klienta przesłanej przez Wolters lub oferenta nowej oferty dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej kwatery wakacyjnej i ewentualnie zarezerwowanej usługi turystycznej. Umowa jest zawarta również wraz z przesłaniem rachunku przez Wolters lub danego oferenta do klienta.

1.6 Podstawą pośredniczonej umowy dotyczącej kwatery wakacyjnej i/lub usługi turystycznej mogą być własne ogólne warunki umowy danego oferenta. W niej mogą być uregulowane warunki płatności, postanowienia o terminach płatności, odpowiedzialności, zmianach rezerwacji, anulowaniu jak i innych obowiązkach i ograniczeniach klienta. W zleceniu nadania rezerwacji Wolters daje klientowi do dyspozycji warunki umowy oferenta w celu zaznajomienia się z nimi i zaakceptowania ich.

1.7 Wszystkie wynikajace z umowy części rezerwacji są zapisywane przez Wolters do realizacji stosunku umownego. Więcej wskazówek na ten temat możecie Państwo znaleźć w naszych wytycznych dotyczących ochrony danych (https://www.tuivillas.com/ochrona_danych).

2. Realizacja rezerwacji

2.1 Płatności

2.1.1 Z reguły wraz z zawarciem umowy oferent żąda zapłaty zaliczki, która naliczana jest od ceny za kwaterę wakacyjną lub ewentualnie za usługi turystyczne. Na ogół zaliczka jest płatna natychmiast przy rezerwacji, reszta kwoty jest płatna z reguły na 42 dni przed rozpoczęciem podróży. Przy rezerwacjach od 49 dni przed rozpoczęciem podróży cała kwota najmu jest płatna od razu. Szczegóły dotyczące terminów płatności i warunki płatności znajdują się w potwierdzeniu rezerwacji jak i w ogólnych warunkach umowy danego oferenta kwatery wakacyjnej lub usługi turystycznej. Ściąganiem płatności zajmują się oferenci, Wolters lub usługodawcy zajmujący się ściąganiem wierzytelności. O ile Wolters lub inna firma zajmująca się na jej zlecenie ściąganiem należności wystawi rachunek za kwaterę wakacyjną lub usługę turystyczną i ściągnie płatność, dzieje się to w imieniu i na rachunek danego oferenta. Jeśli oferentem pośredniczonej usługi jest organizator usług turystycznych, klient otrzymuje przy płatności dokument poświadczający zabezpieczenie środków finansowych lub inny dokument będący potwierdzeniem zabezpieczenia wpłat klientów.

2.1.2 Płatności za kwatery wakacyjne i usługi turystyczne można dokonać w zależności od oferenta poprzez przelew bankowy, polecenie zapłaty SEPA z rachunku bankowego lub kartą kredytową, w sytuacjach wyjątkowych także gotówką na miejscu. Polecenie zapłaty jest zamieniane zazwyczaj przez Wolters na polecenie zapłaty SEPA. Klient będzie poinformowany przez Wolters przynajmniej dwa dni przed obciążeniem konta. Wolters nie pobiera żadnych opłat za wybraną metodę płatność – niezależnie od wybranego sposobu płatności. Za płatność niektórymi kartami kredytowymi dodatkową opłatę może jednak naliczyć dany oferent. Ewentualne opłaty bankowe za przelew krajowy lub zagraniczny ponosi klient. Informacje na temat oferowanych form płatności i opłat z tym związanych można znaleźć w danych znajdujących się w zleceniu rezerwacji i warunkach umowy danego oferenta kwatery wakacyjnej lub usługi turystycznej.

2.1.3 Jeśli obciążenia karty kredytowej lub polecenia zapłaty będą odrzucone przez wykonujący bank lub firmę wydającą kartę kredytową, Wolters i/lub oferent maja prawo do wystawienia klientowi rachunku za opłaty związane z opłatami bankowymi. Klient będzie poinformowany o danych opłatach.

2.1.4 Jeżeli klient nie dokona płatności w terminie, Wolters zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty ryczałtowej w wysokości trzech euro za drugie upomnienie.

2.2 Dokumenty podróży

Po dokonaniu płatności całkowitej kwoty najmu lub ceny podróży klient otrzymuje od Wolters lub oferenta 14 dni przed rozpoczęciem podróży swoje dokumenty podróży drogą mailową.

2.3 Zmiany w umowie (zmiana rezerwacji / anulowanie)

Warunki zwiazane ze zmianami dokonywanymi na życzenie klienta (na przykład zmiana rezerwacji, odstąpienie od umowy) zależą od ogólnych warunków umowy oferenta. Wolters ma prawo obciążyć danymi kosztami klienta w imieniu oferenta i ściągać tę kwotę od klienta lub ją ewentualnie zatrzymać, jeśli koszty te powstały na skutek zmiany umowy przez klienta. Dodatkowo Wolters pobiera zryczałtowaną opłatę za zmianę rezerwacji w wysokości 50 euro. Za przejęcie rezerwacji przez inną osobę pobierana jest opłata w wysokości 10 euro. 

2.4 Przekazywanie danych do realizacji zarezerwowanych usług

Wolters zbiera i wykorzystuje informacje o klientach, zgodnie z przepisami o ochronie danych. W celu dokonania rezerwacji Wolters przekazuje podane przez klienta dane osobowe danemu oferentowi.

2.5 Obowiązki klienta

2.5.1 Klient ma obowiązek sprawdzić potwierdzenie rezerwacji i poinformować w razie błędu lub nieścisłości Wolters lub oferenta kwatery wakacyjnej lub usługi turystycznej niezwłocznie po otrzymaniu, najpóźniej do trzeciego dnia po otrzymaniu potwierdzenia. Brak informacji o stwierdzonych błędach lub nieścisłościach uważane są jako ich akceptacja.

2.5.2 Klient musi skontaktować się z Wolters lub oferentem, jeśli mimo dokonania całej płatności nie otrzymał dokumentów podróży najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem podróży. Klient ma obowiązek sprawdzenia dokumentów podróży pod względem kompletności i poprawności i poinformowania Wolters lub oferenta niezwłocznie o brakujących lub niepoprawnych dokumentach.

2.5.3 Wszelkie braki w usłudze pośrednictwa przez Wolters powinny być niezwłocznie zgłoszone, w miarę możliwości można nim zaradzić. Jeśli braki nie są wskazane z Państwa winy, wszystkie roszczenia klienta, wynikające z umowy pośrednictwa, nie zostaną uwzględnione, o ile Wolters mogłoby temu zaradzić.

2.5.4 Występujace podczas pobytu braki w kwaterze wakacyjnej lub braki w usłudze turystycznej należy bezzwłocznie zgłosić na miejscu oferentowi, aby mu umożliwić, im zaradzić. Klient może po swojej podróży przesłać oferentowi dodatkowe zawiadomienie o brakach lub wadach w formie pisemnej. Adres jak i telefon oferenta klient znajdzie w swoich dokumentach podróży. Należy zachować terminy ustawowe. Jeśli klient nie zgłosił braków podczas pobytu, oferent nie ma obowiązku ich uwzględnienia. Jeśli klient prześle swoją reklamację do Wolters, zostanie ona przesłana danemu oferentowi.

2.5.5 Tylko osoby w pełni zdolne do czynności prawnych są uprawnione do składania rezerwacji kwater wakacyjnych i usług turystycznych w Wolters.

3. Ubezpieczenia turystyczne

Wolters wskazuje na możliwość zawarcia ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z podróży jak iubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia za granicą lub powrotu do kraju w razie wypadku lub choroby.

4. Wskazówki dotyczące przepisów paszportowych, wizowych, dewizowych oraz zdrowotnych

4.1 Każdy klient/podróżujący jest sam odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów związanych z wjazdem i wyjazdem do/z danego kraju jak i do przestrzegania przepisów zdrowotnych, paszportowych i wizowych jak i za przywóz zwierząt domowych.

4.2 Wskazówki dotyczące podróży, bezpieczeństwa, przepisów związanych z wjazdem do danego kraju, przepisów wizowych, zdrowotnych i podobne klient znajdzie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (https://www.msz.gov.pl/pl/root). Oprócz tego klienci otrzymają informacje także w odpowiednich ambasadach/konsulatach.

5. Odpowiedzialność Wolters

5.1 Wolters nie odpowiada za sukces pośrednictwa i/lub bezbłędne/rzeczywiste przedstawienie usług związanych z kwaterami wakacyjnymi i/lub usług turystycznych, lecz tylko za to, że pośrednictwo jest wykonywane z wszelką starannością handlowca.

5.2 Wolters podejmuje wszelkie starania aby zapewnić, że istniejące na stronie internetowej informacje, programy i inne dane, w szczególności w odniesieniu do cen, terminów i ograniczeń, w momencie publikacji sa poprawne, aktualne i kompletne. Poszczególne dane dotyczące kwater wakacyjnych i/lub usług turystycznych opierają się na danych oferentów. Wolters nie przejmuje za nie odpowiedzialności.

5.3 Wszystkie przedstawione na stronie internetowej kwatery wakacyjne i/lub usługi turystyczne są do dyspozycji tylko w ograniczonym zakresie. Wolters nie odpowiada za dostępność kwatery wakacyjnej lub usługi turystycznej w momencie rezerwacji.

5.4 Wolters nie przejmuje w żadnym wypadku gwarancji za poprawność, kompletność i wiarygodność treści od osób trzecich, w szczególności map, automatycznych tłumaczeń, ocen klientów, redakcyjnych tekstów i zdjęć miejscowości i regionów. Podane na stronie dane geograficzne, w szczególnosci prezentacje map, służą wyłacznie niewiążącej orientacji położenia w przybliżeniu danej oferty. Miarodajne dla zawarcia umowy są dane miejscowości, które klientowi prezentowane są w tekście opisu prezentacji online i/lub w odpowiednim potwierdzeniu rezerwacji.

5.5 Podane w punkcie 5.2, 5.3 i 5.4 wykluczenia nie obowiązują, jeśli Wolters znało błędne i/lub niepoprawne dane lub w przypadku gdy dokładność handlowa lub dokładność odpowiednia dla danej branży wymagała ich znajomości. O tyle odpowiedzialność Wolters za znajomość tego rodzaju okoliczności jest ograniczona jednakże w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

5.6 Ponadto Wolters ponosi odpowiedzialność przy szkodach, które nie są szkodami fizycznymi, tylko w przypadkach działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa i w przypadkach odpowiedzialności za przejęcie gwarancji i odpowiedzialności za znaczące naruszenie obowiązków umowy (obowiązki kardynalne). W przypadku nieumyślnego zaniedbania obowiązków kardynalnych odpowiedzialnośc Wolters jest ograniczona dla przewidywalnych i typowych szkód, i w każdym przypadku jest ograniczona na trzykrotną wartość pośredniczonych usług najmu domów wakacyjnych lub usług turystycznych.

5.7 Wolters nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenia planu podróży lub dokumentów podróży w związku z przesyłką.

5.8 Wolters nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Zalicza się do nich zarządzenia urzędów, niepokoje społeczne, wojny, ataki terrorystyczne, powodzie, pożary, trudne warunki pogodowe, wypadki, strajki i inne działania przemysłowe, na które usługodawcy Wolters lub agenci nie mają wpływu.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Wolters zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych warunków pośrednictwa ze skutkiem na przyszłość w każdej chwili, bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie klienta. Na stronie znajduje się najnowsza wersja warunków, która powinna być utrzymywana od chwili ich wejścia w życie. Korzystając nadal ze strony internetowej po zmianie warunków pośrednictwa klient wyraża jednocześnie zgodę na te zmiany.

6.2 Te warunki pośrednictwa zawierają wszystkie postanowienia istniejącej umowy pośrednictwa zawartej między klientem a Wolters i zastępują wszystkie wcześniejsze ustalenia, niezależnie od tego, czy te miały miejsce w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

6.3 Stosunek umowy pomiędzy klientem a Wolters podlega mimo obywatelstwa klienta prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jurysdykcja dla kupców, dla osób, które nie mają ogólnej jurysdykcji w kraju, jak i dla osób, które po zawarciu umowy przeniosły swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania za granicę lub których miejsce zamieszkania lub dotychczasowy pobyt w momencie wniesienia pozwu nie jest znany, znajdujesię w Dusseldorfie (Niemcy).

6.4 Jeżeli którykolwiek z powyższych postanowień nie obowiązuje lub przestanie działać, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia. Nieważne postanowienie zastąpione jest przez postanowienie, które przyświeca celom gospodarczym przepisu wzynaczonego do zamiany.

Wolters Reisen GmbH
Bremer Straße 61, 28816 Stuhr, Niemcy
kontakt: +49 (0) 211 668878-870
email: serwisobslugiklienta@tuivillas.com

Kierownictwo: Stephanie Schulze zur Wiesch (prezez), Niels Bartel
Numer w rejestrze handlowym: Sąd Amtsgericht Walsrode HRB 110468
Numer podatnika VAT: DE116637206

 

Rozwiązywanie sporów konsumenckich / Platforma OS

Komisja Europejska udostępnia na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę umożliwiającą rozwiązania sporów konsumenckich online (Platforma OS) dla konsumentów, którzy mają swoje miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Wolters Reisen GmbH nie uczestniczy obecnie w – dobrowolnym dla siebie- procesie alternatywnego załatwiania sporów. Dlatego też z platformy OS nie mogą korzystać nasi klienci.

 

 

 

Szczegółowe warunki podróży Wolters Reisen GmbH

Wydanie 73, dotyczy nowych rezerwacji od 1.11.2019

Szanowny kliencie,

prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami podróży, ponieważ dokonując rezerwacji akceptujecie Państwo warunki podróży, które zostaną Państwu przekazane przed rezerwacją. Dotyczą one wszystkich imprez turystycznych touroperatorów TUI Deutschland GmbH oraz Wolters Reisen GmbH (z wyjątkiem marek „atraveo“ i „TUI Villas“), zwanych dalej „organizator podróży“, oraz - punkty 12-13 – wycieczek rezerwowanych na miejscu u przewoźnika. Niniejsze warunki uzupełniają i wypełniają treść §§ 651a-y niemieckiego kodeksu cywilnego oraz artykułów 250 i 252 EGBGB (Ustawa wprowadzająca do niemieckiego kodeksu cywilnego). Te warunki podróży nie dotyczą świadczeń pojedynczych (bilety wstępu na pojedyncze imprezy, TUI Bootsferien oraz świadczeń TUI Ticket Shop (TTS)), sprzedawanych w formie pośrednictwa a także pośrednictwa sprzedaży świadczeń urystycznych w zrozumieniu § 651 niemieckiego kodeksu cywilnego. Odnośnie tych usług otrzymacie Państwo oddzielne informacje. Ponadto te warunki podróży dotyczą podróży służbowych tylko w takim stopniu, że nie opierają się one na umowie ramowej dla organizacji podróży służbowych. Te warunki podróży znajdują się w Internecie pod www.tui.com > Service & Kontakt > TUI AGB & Reisebedingungen.

1. Zawarcie umowy o imprezie turystycznej

1.1 Przez zgłoszenie rezerwacji Klient składa Organizatorowi wiążącą ofertę zawarcia umowy o podróży zorganizowanej. Podstawą oferty jest opis podróży oraz uzupełniające informacje Organizatora podróży dla danej imprezy turystycznej, jeśli zostały one przedłożone przy rezerwacji. Umowa o podróży zorganizowanej zostaje zawarta z chwilą otrzymania przyjęcia rezerwacji od Organizatora. Nie wymaga ona określonej formy. 

1.2 Klient ponosi wszystkie obowiązki umowne podróżujących, dla których dokonuje rezerwacji, na tej samej zasadzie co własne obowiązki umowne, o ile przyjął na siebie odpowiednie osobne zobowiązanie przez złożenie jednoznacznego i osobnego oświadczenia.

1.3 W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po nim Klient otrzymuje potwierdzenie, zawierające wszystkie istotne dane zarezerwowanych usług turystycznych. Jeśli przy zawarciu umowy obecne są obie strony, szczególnie w biurze podróży, możecie Państwo wymagać potwierdzenia w formie papierowej. W innym przypadku, szczególnie przy handlu elektronicznym, wystarczy przekazanie na stałym elektronicznym nośniku danych. Jeżeli potwierdzenie nie jest zgodne ze zgłoszeniem rezerwacji, Organizator jest związany nową ofertą przez okres 10 dni. Umowa zostanie zawarta na podstawie tej nowej oferty, jeśli Organizator zwrócił Państwa uwagę na zmianę w nowej ofercie i dopełnił obowiązku informacji przed podpisaniem umowy a Państwo przyjmiecie ofertę w wiążącym terminie poprzez jednoznaczną deklarację lub zaliczkę.

1.4 Informacje przekazane przez Organizatora przed podpisaniem umowy o ważnych cechach świadczeń turystycznych, cenie oraz wszystkich dodatkowych kosztach, metodach płatności, minimalnej liczbie uczestników oraz kosztach anulowania rezerwacji (zgodnie z art. 250 § 3 numery 1, 3 do 5 oraz 7 EGBGB) tylko wtedy nie stanowią części umowy o podróży zorganizowanej, jeśli zostanie to jednoznacznie ustalowe przez strony.

1.5 Zwracamy uwagę na fakt, iż zgodnie z §§ 312 akapit 7, 312g akapit. 2 zdanie 1 nr. 9 BGB w przypadku umów o podróży zorganizowanej zgodnie z § 651a oraz § 651c BGB, które zostają zawarte w formie sprzedaży na odległość (list, telefon, telekopia, e-mail, SMS, radio, telemedia, usługi online) nie istnieje prawo do odwołania lecz jedynie ustawowe prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia, w szczególności prawo do odstąpienia zgodnie z § 651h BGB (patrz również punkt 8). Prawo do odwołania istnieje jednak, jeśli umowa o świadczeniu turystycznym zgodnie z § 651a BGB została zawarta poza pomieszczeniami handlowymi, chyba że ustne negocjacje, na których opiera się zawarcie umowy, były prowadzone na zamówienie konsumenta; w tym przypadku nie przysługuje prawo do odwołania.

z powrotem

 

2. Zapłata

2.1 W celu zabezpieczenia środków klientów Organizator zawarł umowę ubezpieczenia od upadłości z ubezpieczycielem Deutscher Reisepreis Sicherungsverein VVaG (DRS). Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa znajduje się na potwierdzeniu rezerwacji. Ponadto potwierdzenie rezerwacji zawiera informację o kwotach zaliczki i płatności końcowej oraz ewentualnie o możliwościach anulowania rezerwacji.

2.2 Przy zawarciu umowy oraz wystawieniu odpowiedniego potwierdzenia staje się wymagalna zaliczka wysokości 25% całkowitej ceny podróży, jeśli podróż obejmuje transport samolotem. Jeśli podróż nie obejmuje transportu samolotem, wymagalna staje się zaliczka wysokości 20% całkowitej ceny podróży, przy czym nie dotyczy to produktów zaznaczonych jako „nieodpłatna anulacja do godziny 18 w dzień przyjazdu”; w takich przypadkach zastosowanie znajduje regulacja z punktu 2.3.

2.3 Cena końcowa staje się wymagalna i zostaje potrącona 4 tygodnie przed rozpoczęciem podróży, jeżeli wiadomo, że usługa zostanie zrealizowana zgodnie z rezerwacją, a plan podróży jest do odbioru w miejscu rezerwacji (np. biurze podróży, internetowym biurze podróży, centrum telefonicznym) albo został przekazany zgodnie z uzgodnieniem Klientowi. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych (od 30-go dnia przed rozpoczęciem podróży) wymagalna staje się natychmiast pełna cena usługi.

2.4 Opłaty za rezygnację z rezerwacji (p. punkt 8) oraz opłaty manipulacyjne i opłaty za zmianę rezerwacji (p. punkt 9) stają się również wymagalne natychmiast.

2.5 Płatności dokonywane bezpośrednio na ręce Organizatora

2.5.1 W przypadku płatności realizowanych przez obciążenie rachunku bankowego w systemie SEPA Organizator (lub punkt rezerwacji) wymaga tak zwanego „mandatu“, który umożliwia obciążenie rachunku bankowego Klienta kwotą wymagalnej ceny usługi (zaliczki i płatności końcowej). Mandat ten stanowi część potwierdzenia rezerwacji.

2.5.2 W przypadku wielu marek organizatorów podróży akceptuje się również płatności kartą kredytową. Organizator (lub punkt rezerwacji) wymaga adresu Klienta lub ewentualnie adresu odbiorcy dokumentów oraz zgody Klienta na obciążenie jego karty kredytowej. W przypadku rezerwacji online może być wymagana dodatkowa forma autoryzacji.

2.5.3 Usługi świadczone przez firmę TUI Deutschland Reisen można też opłacać przelewem bankowym w terminie najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem podróży, a usługi świadczone przez firmę Wolters Reisen GmbH (z wyjątkiem marek „atraveo” i „TUI Villas”) jako Organizatora w terminie najpóźniej 8 tygodni przed rozpoczęciem podróży i tylko w przypadku dokonania rezerwacji w Internecie. Do tego celu Organizator wymaga podania imienia i nazwiska, pełnego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail Rezerwującego.

2.6 Płatność za pośrednictwem punktu rezerwacji W wyjątkowych przypadkach możliwe jest dokonanie płatności zarówno zaliczki, jak i - przy odbiorze planu podróży - ceny końcowej w punkcie rezerwacji usługi.

2.7 Zmiany uzgodnionej metody płatności są możliwe najpóźniej 35 dni przed rozpoczęciem podróży i tylko w odniesieniu do niedokonanych jeszcze płatności.

2.8 Jeżeli Klient nie otrzymał planu podróży najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem podróży, powinien się niezwłocznie zwrócić do punktu, w którym dokonał rezerwacji usługi. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych lub zmian warunków usługi od 14 dni przed rozpoczęciem podróży Klient otrzyma plan podróży w taki sam sposób jak przy rezerwacjach o dłuższym terminie. We własnym interesie Klient powinien po otrzymaniu uważnie sprawdzić plan podróży.

2.9 W razie niedokonania lub niepełnego dokonania wymagalnych płatności, także po otrzymaniu upomnienia zawierającego ostateczny termin płatności, Organizator może odstąpić od umowy, o ile do tego momentu nie wystąpiła już poważna wada usługi. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usług turystycznych na zasadzie poprzedniego punktu Organizator może żądać jako odszkodowania zapłaty kosztów rezygnacji z usługi określonych w punktach 8.2 i 8.5. W przypadku niedokonania wymagalnych płatności Organizator zastrzega sobie poza tym prawo do pobrania opłaty ryczałtowej w wysokości 1,50,- EUR za wystosowanie drugiego upomnienia. Niezależnie od powyższego Klient ma prawo dowodzić, że Organizator nie poniósł żadnych lub poniósł znacznie niższe koszty.

2.10 Koszty usług dodatkowych, takich jak uzyskanie wizy itd., nie są zawarte w cenie usługi, chyba że zostały jednoznacznie wymienione w opisie usługi. W razie powstania takich kosztów należy je uregulować w punkcie rezerwacji.

z powrotem

 

3. Zniżki dla dzieci

O wysokości zniżki decyduje wiek dziecka w chwili rozpoczęcia podróży. Niezależnie od tego przy rezerwacji należy podać wszystkie podróżujące z dorosłymi dzieci i ich wiek. Zakres zniżek dla dzieci jest podany odpowiednim opisie usługi. Dzieci w wieku poniżej 2 lat przewożone są w przypadku lotów czarterowych w ramach podróży zorganizowanych bez prawa do oddzielnego miejsca siedzącego w samolocie, o ile na każde dziecko przypada jedna dorosła osoba towarzysząca. W ramach podróży zorganizowanych w przypadku lotów liniowych i ofert obejmujących same przeloty (loty czarterowe lub liniowe) za każde dziecko poniżej 2 lat pobiera się opłatę według cennika świadczeniodawcy (linie lotnicze) bez prawa do oddzielnego miejsca siedzącego. W przypadku podania nieprawdziwego wieku dziecka Organizator jest uprawniony do wtórnego zafakturowania zależnych od tego różnic cenowych z doliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 50,- EUR. Niezależnie od powyższego Klient ma prawo dowodzić, że Organizator nie poniósł żadnych lub poniósł znacznie niższe koszty manipulacyjne.

z powrotem

 

4. Informacje dodatkowe dotyczące mieszkań letniskowych, domów letniskowych, TUI Cars i pojazdów kempingowych

Zależne od zużycia koszty dodatkowe i zamówione przez Klienta usługi dodatkowe nie są z reguły zawarte w cenie usługi głównej. O ile w opisie usługi nie podano innych informacji, należy je opłacić bezpośrednio na miejscu. Mieszkanie letniskowe/domek letniskowy/pojazd kempingowy mogą być używane tylko przez podaną w opisie usługi i potwierdzeniu liczbę dorosłych i dzieci. Podane terminy przyjazdu i odjazdu są wiążące. Przy przekazaniu kluczy może zostać pobrana odpowiednia kwota (kaucja) jako zabezpieczenie na wypadek szkód lub wymagających opłacenia na miejscu, zależnych od zużycia kosztów dodatkowych. Kaucja zostanie zwrócona lub rozliczona po przekazaniu mieszkania/domu/kampera wakacyjnego w prawidłowym i czystym stanie.

z powrotem

 

5. Życzenia specjalne, indywidualny tok podróży, opieka na miejscu

5.1 Życzenia specjalne

5.1.1 Punkty rezerwacji mogą przyjmować życzenia specjalne tylko pod warunkiem, że są one określone jako niewiążące. Organizator dołoży starań, by w miarę możliwości spełnić życzenia specjalne, które nie zostały opublikowane w opisie usługi ,dotyczące np. zakwaterowania w sąsiadujących ze sobą pokojach albo w pokojach o określonym położeniu. Bez pisemnego potwierdzenia Organizatora punkty rezerwacji nie są uprawnione, ani przed, ani po zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, do udzielania zapewnień odbiegających od opisów usług wzgl. zawartych już umów i uzgodnień, o ile nie są do tego szczególnie upoważnione. Należy pamiętać, że w obrębie jednej jednostki mieszkalnej możliwa jest rezerwacja tylko identycznych usług wyżywieniowych. Dotyczy to również dzieci podróżujących z dorosłymi.

5.1.2 Za uwzględnienie indywidualnych, odbiegających od opisu usługi warunków pobiera się opłatę w wysokości najwyżej 50,- EUR od uczestnika i tygodnia.

5.1.3 W przypadku żądanych przez Klienta w miejscu docelowym zmian rezerwacji lotów i/lub hoteli Organizator zastrzega sobie prawo do zafakturowania ewentualnych kosztów dodatkowych oraz odpowiedniej opłaty manipulacyjnej. W przypadku ofert XTUI zmiany rezerwacji lotów są niemożliwe.

5.1.4 Przewożenie zwierząt domowych jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, w których dopuszcza to jednoznacznie opis usługi.

5.2 Przedłużenie pobytu Jeżeli Klient chce zostać w miejscu urlopu dłużej, powinien się jak najszybciej skontaktować z przewodnikiem lub lokalnym przedstawicielem Organizatora. Chętnie przedłużymy pobyt pod warunkiem dostępności odpowiednich możliwości zakwaterowania i powrotu. Koszty przedłużenia należy uiścić na miejscu. Należy też uwzględnić związane z podróżą powrotną warunki taryfowe i okres obowiązywania ubezpieczeń turystycznych oraz ewentualnie potrzebne wizy. W przypadku ofert XTUI przedłużenie pobytu jest niemożliwe.

5.3 Przewodnik, opieka W przypadku oferowanych przez nas usług Klient jest pod opieką na miejscu; na większości obszarów urlopowych Klient jest pod opieką przewodnika wzgl. lokalnych przedstawicieli Organizatora (np. wynajemców mieszkań letniskowych). Odpowiednie dane kontaktowe znajdują się w planie podróży, na stronie www.meine-tui.info, w aplikacji na smartfony "MEINE TUI" i w hotelu. W razie reklamacji należy się zastosować do wskazówek specjalnych podanych w punkcie 13.7.2.

z powrotem

 

6. Podróże samolotem

6.1 Przewoźnik lotniczy realizujący usługę, wspólna lista Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. Organizator ma obowiązek poinformować Klienta o tożsamości realizującego/realizujących usługę przewoźnika/przewoźników lotniczego/lotniczych. Jeżeli w chwili rezerwacji realizujący usługę przewoźnik lotniczy nie jest jeszcze znany, Organizator ma obowiązek poinformować Klienta o tożsamości przewoźnika/przewoźników lotniczego/lotniczych, który/którzy będzie/będą prawdopodobnie realizować usługę. Klient otrzyma odpowiednią informację, gdy tożsamość tych podmiotów stanie się ostatecznie znana. W razie zmiany realizującego usługę przewoźnika lotniczego po dniu rezerwacji Klient musi zostać poinformowany o tej zmianie jak najszybciej.
Listę przewoźników lotniczych posiadających zakaz wykonywania lotów na terytorium UE ("lista wspólnotowa"), można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl/pl/czarna-lista-przewoznikow (lub w języku niemieckim na stronie Federalnego Urzędu Lotniczego: www.lba.de > Häufig gesucht > Airlines mit Flugverbot).

6.2 Międzylądowania
Organizator informuje, że w trakcie lotów bezpośrednich może ze względów technicznych lub programowych dochodzić do międzylądowań.

6.3 Zaleca się stanowczo przewożenie pieniędzy, przedmiotów wartościowych, urządzeń technicznych i leków wyłącznie w bagażu ręcznym.

z powrotem

 

7. Zmiana świadczeń

7.1 Przed zawarciem umowy organizator podróży może w każdej chwili dokonać zmian opisu świadczeń, o których oczywiści poinformuje Klienta przed dokonaniem rezerwacji.

7.2 Zmiany istotnych usług względem uzgodnionej treści umowy o świadczenie usług turystycznych, które stały się konieczne po dniu zawarcia umowy i nie zostały spowodowane przez Organizatora wbrew zasadom dobrej wiary, są dopuszczalne tylko pod warunkiem, że nie są zmianami znacznymi i nie wypływają ujemnie na łączny charakter zarezerwowanej usługi. Nie narusza to ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, szczególnie w sytuacji, gdy zmienione usługi były wadliwe.

7.3 Organizator ma obowiązek poinformować Klienta poprzez trwały nośnik danych o istotnych zmianach usług niezwłocznie po przyjęciu do wiadomości przyczyny wystąpienia zmiany. Może też zaproponować Klientowi bezpłatną zmianę rezerwacji albo bezpłatne odstąpienie od umowy. Transport zastępczy zapewnia w przypadku zmiany lotniska dołączony w razie potrzeby do Państwa planu podróży bilet pociąg-lotnisko (p. punkt 13.6).

7.4 W przypadku znacznej zmiany istotnej cechy świadczenia turystycznego lub odstępstwa od szczególnych wytycznych Klienta, które stały się częścią umowy o podróży zorganizowanej, Klient jest uprawniony aby w terminie, który zostanie mu wyznaczony przez organizatora przy przekazaniu informacji o zmianie, uznać zmiany lub odstąpć od umowy o podróży zorganizowanej lub zarządać podróży zastępczej bez dodatkowych kosztów, jeśli taka podróż została mu zaoferowana przez organizatora. Klient ma możliwość wyboru, czy zareaguje na informację od organizatora podróży, czy nie. Jeśli klient zareaguje, może albo zaakceptować zmianę, albo wymagać uczestnictwa w podróży zastępczej – jeśli została mu zaoferowana - albo też odstąpić od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów. Jeśli klient nie zareaguje wobec organizatora podróży lub nie zareaguje w określonym terminie, uznaje się, że zmiana została zaakceptowana. Klientowi należy zwrócić na to uwagę w deklaracji zgodnie z cyfrą 7. 3 w jasnej, zrozumiałej oraz wyróżniającej się formie.

7.5 Nie narusza to ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, szczególnie w sytuacji, gdy zmienione usługi były wadliwe. Jeśli organizator podróży poniósł w przypadku zmienionej podróży lub podróży zastępczej niższe koszty, Klientowi należy się zwrot różnicy zgodnie z § 651m ust. 2 BGB

7.6 W przypadku podróży okrętowych decyzje o koniecznych zmianach czasu i/lub trasy przejazdu, na przykład ze względów bezpieczeństwa czy z powodu warunków pogodowych, decyduje wyłącznie kapitan.

z powrotem

 

8. Rezygnacja Uczestnika przed rozpoczęciem podróży/opłaty za anulowanie rezerwacji

8.1 Klient może zrezygnować z usługi w każdej chwili przed rozpoczęciem podróży. Rezygnację należy zgłosić organizatorowi podróży. Jeśli podróż została zarezerwowana przez pośrednika, rezygnację można zadeklarować również wobec niego. Klientom zaleca się zadeklarowanie rezygnacji na trwałym nośniku danych.
8.2 W przypadku rezygnacji z usługi lub nieskorzystania z usługi, Organizator traci roszczenie do zapłaty ceny usługi. Zamiast niego Organizator może żądać odpowiedniego odszkodowania - o ile nie ponosi winy za rezygnację a w miejscu docelowym lub w bezpośredniej okolicy nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności, które w poważnym stopniu utrudnią przeprowadzenie podróży zorganizowanej lub transport osób w dane okolice. Okoliczności są nieuniknione i nadzwyczajne, jeśli nie podlegają kontroli organizatora podróży i ich skutki były nie do uniknięcia, nawet gdyby zostały podjęte stosowne środki zaradcze. Koszty rezygnacji z usługi są zryczałtowane i zostały podane w punkcie 8.4. Orientują się one według ceny podróży pomnijeszonej o wartość nakładów zaoszczędzonych przez organizatora podróży oraz o kwotę, którą uzyska za inne wykorzystanie usług turystycznych. Następujące opłaty zryczałtowane uwzględniają ponadto czas pomiędzy deklaracją rezygnacji i rozpoczęciem podróży. Na życzenie Klienta muszą zostać uzasadnione przez organizatora podróży. Nie narusza to prawa do dowodzenia przez klienta, że opłata przysługująca Organizatorowi jest znacznie niższa niż wymagana przez niego zryczałtowana kwota odszkodowania.

8.3 Opłaty za rezygnację z usługi stają się także wymagalne, jeżeli Uczestnik nie zjawi się punktualnie w czasie podanym w dokumentach podróży na lotnisku wyjściowym lub jeżeli nie może skorzystać z usługi z powodu niezawinionego przez Organizatora braku osobistych dokumentów podróżnych, takich jak np. paszport czy konieczna wiza.

8.4 Zryczałtowane odszkodowanie w przypadku rezygnacji wynosi od osoby/jednostki mieszkalnej:

8.4.1 Opłaty standardowe:
A. Podróż obejmująca transport samolotem
Do 31 dnia przed rozpoczęciem podróży 40%
Od 30 dnia przed rozpoczęciem podróży 60%
Od 14 dnia przed rozpoczęciem podróży do
dnia rozpoczęcia podróży
lub w przypadku nie skorzystania z usługi 80%
ceny podróży

B. Podróż nie obejmująca transportu samolotem
Do 31 dnia przed rozpoczęciem podróży 20%
Od 30 dnia przed rozpoczęciem podróży 40%
Od 14 dnia przed rozpoczęciem podróży do
dnia rozpoczęcia podróży
lub w przypadku nie skorzystania z usługi 80% ceny podróży

8.4.2 Wyjątki od regulacji standardowej:

A. Domy, mieszkania i apartamenty letniskowe, ośrodki kempingowe, również w przypadku dojazdu pociągiem lub autobusem, wycieczki objazdowe na motorach, airtours Private travel
Do 46 dnia przed rozpoczęciem podróży 25%
Od 45 dnia przed rozpoczęciem podróży 50%
Od 35 dnia przed rozpoczęciem podróży do
dnia rozpoczęcia podróży
lub w przypadku nie skorzystania z usługi 80% ceny podróży

B. Podróże okrętem, programy kampingowe:
Do 31 dnia przed rozpoczęciem podróży 25%
Od 30 dnia przed rozpoczęciem podróży 40%
Od 24 dnia przed rozpoczęciem podróży 50%
Od 17 dnia przed rozpoczęciem podróży 60%
Od 10 dnia przed rozpoczęciem podróży do
dnia rozpoczęcia podróży
lub w przypadku nie skorzystania z usługi 80% ceny podróży

C. W przypadku biletów rezerwowanych na zasadzie pośrednictwa, np. na musicale , obowiązują warunki anulacji oferenta, które zostały podane do wiadomości klienta przy rezerwacji.

D. W przypadku świadczeń, które zostały oznaczone adnotacją „nieodpłatna anulacja do godziny 18 w dzień przyjazdu” przy rezygnacji do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dzień przyjazdu nie powstają żadne koszty anulacji, w przypadku rezygnacji w późniejszym czasie lub nie skorzystania z podróży, wymagalne są opłaty za rezygnację wysokości 80% ceny podróży.

E. W przypadku szczególnych produktów turoperatora Wolters Reisen GmbH (z wyjątkiem marek „atraveo“ oraz „TUI Villas“) (podróże statkiem z Hurtigruten, Iceland Pro Cruises, Hansa Touristik, Oceanwide Expeditions, Plantours Kreuzfahrten, Nicko Cruises oraz Göta Kanal) zastosowanie znajdują odmienne warunki, które zostaną Państwu przekazane przed rezerwacją.
Za samochody TUI Cars wymagalna jest opłata za anulację wysokości 80% dopiero od 24 godzin przed przyjazdem.

F. Za samochody TUI Cars wymagalna jest opłata za anulację wysokości 80% dopiero od 24 godzin przed rozpoczęciem korzystania lub w przypadku nie odebrania samochodu. W przypadku motocykli zastosowanie znajdują oddzielne regulacje, o których informujemy przed zawarciem umowy.

8.5 Organizator podróży zastrzega sobie prawo domagania się wyższego, indywidualnie wyliczonego odszkodowania, jeśli udowodni, że powstały mu dużo wyższe koszty niż te uwzględnione w opłacie zryczałtowanej. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany, konkretnie określić oraz udokumentować żądaną kwotę rekompensaty uwzględniając zaoszczędzone nakłady oraz ewentualne inne wykorzystanie świadczeń turystycznych.

8.6 Jeśli organizator podróży jest zobowiązany do zwrotu części lub całości opłaty za podróż w następstwie rezygnacji, zwrot ma nastąpić niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od dostarczenia deklaracji o rezygnacji.

8.7 Państwa prawo do wskazania w stosownym terminie uczestnika zastępczego poprzez deklarację na trwałym nośniku danych (patrz punkt 9.2), pozostaje przez powyższe warunki nienaruszone. Taka deklaracja jest w każdym razie w terminie, jeśli zostanie dostarczona organizatorowi podróży nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem podróży.

z powrotem

 

9. Zmiana rezerwacji, uczestnik zastępczy

9.1 Na życzenie Klienta Organizator dokona do 31. dnia przed rozpoczęciem podróży, a w przypadku usług w znaczeniu punktów 8.4.2 A do 46. dnia przed rozpoczęciem podróży, zmiany potwierdzenia wykonania usługi (zmiany rezerwacji). Za zmiany rezerwacji uznaje się np. zmiany terminu podróży, celu podróży, miejsca rozpoczęcia podróży, miejsca zakwaterowania lub sposobu transportu. Pobiera się za nie oddzielną opłatę w wysokości 50,- EUR od osoby. Koszty poniesione względem wykonawców usług (np. linii lotniczych) będą fakturowane dodatkowo. Należy w związku z tym zwracać uwagę na poprawną pisownię Państwa nazwiska zgodnie z paszportem. Ponadto obowiązują następujące zasady: W przypadku zmiany sposobu transportu, miejsca zakwaterowania (z wyjątkiem zmian w obrębie zarezerwowanego miejsca zakwaterowania) lub terminu podróży cena zmienionych usług zostanie w całości skalkulowana na nowo na bazie aktualnie obowiązujących cen i warunków. W przypadku zmiany w obrębie zarezerwowanego miejsca zakwaterowania (np. zmiany kategorii pokoju, zakresu wyżywienia czy obłożenia zarezerwowanego pokoju) cena zmienionych usług zostanie skalkulowana na nowo na podstawie dotychczas przyjętych cen i warunków. Zmiany dokonane po upływie wyżej wymienionych terminów (np. w przypadku przelotów, opłaty standardowe od 30. dnia przed rozpoczęciem podróży) oraz zmiany wykraczające poza okres obowiązywania opisu usługi stanowiącego podstawę rezerwacji (punkt 1.1) są możliwe tylko pod warunkiem odstąpienia od umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w punkcie 8.4 i jednoczesnego dokonania nowej rezerwacji. Ponadto zmiany rezerwacji przelotów, zmiany terminu podróży, celu podróży i dnia rozpoczęcia podróży w przypadku ofert XTUI oraz określonych oddzielnie jako takie podróży zorganizowanych obejmujących taryfy specjalne lotów liniowych są możliwe tylko pod warunkiem odstąpienia od umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w punkcie 8.4 i jednoczesnego dokonania nowej rezerwacji. W przypadku produktów oznaczonych adnontacją „80% opłaty za rezygnację od momentu rezerwacji“ nie istnieje prawo do zmiany rezerwacji na zasadach opisanych pod punktem 9.1 OWH.

9.2 Klient może oświadczyć w stosownym terminie przed rozpoczęciem podróży, że jego prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług turystycznych przejmie osoba trzecia. Oświadczenie to będzie w terminie, jeśli Organizator otrzyma je co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem podróży. Organizator może odmówić wykonania usługi wobec takiej osoby trzeciej, jeżeli nie spełnia ona szczególnych wymagań związanych z usługą. Jeżeli w miejsce zgłoszonego Uczestnika z usługi korzysta osoba trzecia, Organizator może żądać ryczałtowej opłaty manipulacyjnej za poniesione w związku z tym koszty w wysokości 10,- EUR. Koszty poniesione względem wykonawców usług (np. linii lotniczych) będą fakturowane dodatkowo. Niezależnie od powyższego Klient ma prawo dowodzić, że Organizator nie poniósł w związku z wykonaniem usługi na rzecz osoby trzeciej żadnych lub poniósł znacznie niższe koszty. Obowiązek zapłaty ceny usługi i związanych z jej wykonaniem wobec osoby trzeciej kosztów ciąży na zgłoszonym Uczestniku i zastępującej go osobie jako na dłużnikach solidarnych.

9.3 W przypadku produktów oznaczonych adnotacją „nieodpłatna anulacja do godziny 18 w dzień przyjazdu” możliwa i nieodpłatna jest zmiana rezerwacji zgodnie z punktem 9.1 oraz przejęcie przez osobę trzecią zgodnie z punktem 9.2 do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

z powrotem

 

10. Ubezpieczenia turystyczne

Organizatorzy zalecają nabycie pakietu ubezpieczeń podróżnych, obejmującego w szczególności (wymagające również oddzielnej rezerwacji) ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z usługi oraz ubezpieczenie od kosztów powrotu do miejsca zamieszkania na wypadek wypadku lub choroby. W tym zakresie w odpowiednich opisach usług dostępne są oferty specjalne. Dokładne informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej znajdują się na końcu niniejszych warunków lub są dostępne w punkcie rezerwacji.

z powrotem

 

11. Wycofanie usługi i wypowiedzenie umowy przez Organizatora

11.1 Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług turystycznych bezterminowo, jeżeli realizacja usługi została trwale zakłócona mimo wystosowania przez Organizatora odpowiedniego upomnienia. To samo obowiązuje, jeżeli jeden z uczestników zachowuje się w sposób ny tyle sprzeczny z umową, że uzasadnia to natychmiastowe anulowanie umowy. W tej sytuacji Organizator zachowuje roszczenie do zapłaty ceny usługi. Ew. dodatkowe koszty podróży powrotnej ponosi osoba zakłócająca realizację usługi. Organizator musi jednak rozliczyć wartość nieponiesionych nakładów oraz wszelkich korzyści płynących z innego sposobu wykorzystania niewykorzystanych przez uczestnika świadczeń, włącznie z ewentualnymi zwrotami kosztów ze strony wykonawców.

11.2 W razie nieosiągnięcia podanej w opisie usługi minimalnej liczby uczestników Organizator może odstąpić od realizacji usługi w terminie do 5 tygodni przed rozpoczęciem podróży (data wpłynięcia informacji u uczestnika). Organizator przekaże podróżującemu oczywiście odpowiednią informację, jeżeli brak możliwości osiągnięcia minimalnej liczby uczestników jest już ewidentny. Oświadczenie o odstąpieniu od wykonania usługi zostanie niezwłocznie przekazane uczestnikowi. Zwrot ceny podróży Klient otrzyma niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania deklaracji o wycofaniu.

11.3 Organizator podróży może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem podróży, jeśli wypełnienie warunków umowy zostanie mu uniemożliwione z powodu nieuniknionych, wyjątkowych okoliczności; w takim przypadku musi on zadeklarować odstąpienie niezwłocznie po tym jak został powiadomiony o przyczynie odstąpienia.

11.4 Uwagi dla podróżujących niemieckiego miniesterstwa spraw zagranicznych znajdziecie Państwo w internecie pod www.auswaertiges-amt.de lub pod numerem telefonu (030) 5000-2000.

z powrotem

 

12. Zgłoszenie wad, usunięcie wad, obniżenie ceny, wypowiedzenie

12.1 Jeżeli usługa turystyczna nie jest realizowana lub jest realizowana niezgodnie z umową, uczestnik ma prawo żądać usunięcia wad. Organizator może odmówić usunięcia wad, jeżeli wiąże się ono z nadmiernymi nakładami.

12.2 Uczestnik może żądać redukcji ceny usługi, jeżeli objęte usługą świadczenia nie zostały zrealizowane zgodnie z umową, a uczestnik nie zaniechał niezwłocznego zgłoszenia wady w sposób świadomie zawiniony (bez świadomie zawinionej zwłoki). Prawa wynikające z redukcji ceny podróży (§ 651m BGB) przedawniają się w odróżnieniu od § 651j BGB po trzech latach. Odnośnie rozpoczęcia terminu przedawnienia zastosowanie znajduje § 199 Abs. 1 BGB.

12.3 Jeżeli Organizator podróży nie może usunąć wady z powodu zawinionego zaniechania zgłoszenia wady, Klient nie może domagać się redukcji ceny zgodnie z § 651 m BGB ani żądać odszkodowania zgodnie z § 651n BGB.

12.4 Jeżeli wada ma poważny ujemny wpływ na jakość realizacji usługi podróży zorganizowanej i Organizator nie usunie wady w stosownym okresie, Uczestnik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług turystycznych w ramach obowiązujących przepisów prawa – w interesie własnym i ze względów dowodowych zaleca się w tej sytuacji zachowanie formy pisemnej. Określenie terminu usunięcia wady nie jest konieczne, jeżeli Organizator odmówił usunięcia wady, bądź jeżeli konieczne jest natychmiastowe usunięcie wady. Jeżeli skutkuje to anulowaniem umowy, Uczestnik zachowuje prawo do transportu powrotnego. W takiej sytuacji ma on obowiązek zapłacić Organizatorowi tylko tę część ceny usługi, jaka przypada na wykorzystane świadczenia lub jest konieczna do zakończenia podróży zorganizowanej.

z powrotem

 

13. Odpowiedzialność

13.1 W przypadku wystąpienia wady Uczestnik może, niezależnie od redukcji ceny usługi lub wypowiedzenia umowy, żądać odszkodowania, chyba że wada usługi została wywołana przez Klienta lub osobę trzecią, która nie jest ani świadczeniodawcą, ani nie bierze w innej formie udziału w świadczeniu usługi wchodzącej w zakres podróży zorganizowanej a także Organizator nie mógł jej przewidzieć lub była dla niego nie do uniknienia lub została spowodowana okolicznościami, które były wyjątkowe i nie do uniknięcia. Jeżeli podróż została uniemożliwiona lub jej jakość znacznie obniżona, może on także żądać odszkodowania z tytułu straconego urlopu.

13.2 Umowne roszczenia odszkodowawcze Wynikająca z umowy odpowiedzialność Organizatora za szkody nie będące uszkodzeniem ciała jest ograniczona do trzykrotnej wysokości ceny usługi, a) o ile szkoda doznana przez Uczestnika nie została spowodowana przez Organizatora świadomie albo wskutek rażącego zaniedbania.

13.3 Karne roszczenia odszkodowawcze Odpowiedzialność za wszystkie kierowane przeciwko Organizatorowi roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód materialnych spowodowanych przez czyny niedozwolone, które nie były skutkiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania, ogranicza się do trzykrotnej wysokości ceny usługi. Powyższe granice roszczeń odszkodowawczych obowiązują od uczestnika i usługi. Nie narusza to ewentualnych wykraczających poza powyższe roszczeń zgodnych z Konwencją Montrealską wzgl. ustawą o ruchu lotniczym.

13.4 Organizator nie odpowiada za zakłócenia świadczeń i szkody osobowe i materialne powstałe w związku ze świadczeniami innych podmiotów, w przypadku których jest on wyłącznie pośrednikiem (np. wycieczkami, imprezami sportowymi, przedstawieniami teatralnymi, wystawami, świadczeniami transportowymi z i do wymienionego w opisie usługi miejsca wyjściowego i docelowego), jeżeli w opisie usługi i potwierdzeniu rezerwacji świadczenia te zostały określone z jednoczesnym podaniem ich wykonawcy jako świadczenia innego podmiotu na tyle jednoznacznie, że były natychmiast rozpoznawalne dla Uczestnika jako świadczenia nie wchodzące w skład podróży zorganizowanej.
Roszczenia o odszkodowanie przeciwko Organizatorowi podróży są w takim stopniu ograniczone lub wykluczone, jak ograniczają lub wykluczają to międzynarodowe porozumienia lub przepisy prawne, które się z nich wywodzą i które należy zastosować w przypadku świadczeń, które ma dostarczyć świadczeniodawca. 13.5 Odpowiedzialność za udział w grach sportowych i innych sposobach spędzania czasu wolnego ponosi sam Klient. Obiekty sportowe, przyrządy, urządzenia i pojazdy należy przed użyciem sprawdzić. Za wypadki podczas imprez sportowych i innych sposobach spędzania wolnego czasu Organizator odpowiada wyłącznie, jeżeli ponosi za nie winę. Organizator zaleca nabycie ubezpieczenia od wypadku.

13.6 O ile są one objęte opisem usługi (punkt 3.1) dokumenty podróży zawierają bilety „Zug zum Flug“ (pociąg-samolot) przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn AG. Transport odbywa się zgodnie z warunkami wykonującego świadczenie przedsiębiorstwa transportowego, które Klient może otrzymać na życzenie. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników wynikające ustawy o umowach turystycznych i niniejszych szczegółowych warunków nie są ograniczone warunkami wykonującego świadczenie przedsiębiorstwa transportowego. Każdy Uczestnik osobiście odpowiada za punktualne przybycie na lotnisko wylotowe, chyba że spóźnienie zostało spowodowane naruszeniem obowiązków Organizatora przez świadome działanie lub rażące zaniedbanie.

13.7 Obowiązek współdziałania, reklamacje

13.7.1 W razie zakłóceń wykonywania usługi każdy Uczestnik ma obowiązek współdziałać w ramach przepisów prawa w celu wykluczenia lub minimalizacji ew. szkód.

13.7.2 Jeżeli wbrew oczekiwaniom wystąpi powód do reklamacji, należy ją zgłosić niezwłocznie i na miejscu przewodnikowi w znaczeniu punktu 5.3 zdanie 1 wzgl. osobie kontaktowej w znaczeniu punktu 5.3 zdanie 2 i zażądać usunięcia wady. W przypadku niedostępności przewodnika wzgl. osoby kontaktowej należy się zwrócić do wykonawcy świadczenia (np. przedsiębiorstwa transportowego, hotelu, załogi statku) lub Organizatora wzgl. jego lokalnego przedstawiciela. Wymagane numery telefonów i telefaksów oraz adresy poczty elektronicznej są podane w dokumentach podróży, w opisie świadczenia (punkt 1.1) wzgl. w teczkach informacyjnych dostępnych w hotelu. Uszkodzenia lub opóźnienia dostarczenia bagażu i towarów w ramach przelotów Organizator stanowczo zaleca zgłaszać niezwłocznie na miejscu, ale najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu odkrycia szkody w przypadku bagażu podróżnego, w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia w przypadku towarów, a w przypadku opóźnienia najpóźniej w ciągu 21 dni od momentu, w którym bagaż lub towar został oddany do dyspozycji Uczestnika, w formie zgłoszenia szkody (PIR) skierowanego do właściwego przewoźnika lotniczego. Przewoźnicy lotniczy odmawiają z reguły odszkodowania, jeżeli nie zostało wypełnione zgłoszenie szkody. W pozostałych przypadkach stratę, uszkodzenie albo nieprawidłowe skierowanie bagażu należy zgłosić przewodnikowi lub lokalnego przedstawicielowi Organizatora.

13.7.3 Przewodnicy nie są uprawnieni do uznawania jakichkolwiek roszczeń.

13.8 Przedawnienie
Roszczenia odszkodowawcze klienta wynikające z § 651n Abs. 1 BGB, z wyjątkiem roszczeń dotyczących zmarnowanego urlopu, przedawniają się w odróżnieniu od § 651j BGB po trzech latach. Odnośnie rozpoczęcia terminu przedawnienia zastosowanie znajduje § 199 Abs. 1 BGB.
Ustawowowe roszczenia odszkodowawcze Organizatora podróży z powodu zmiany lub pogorszenia stanu rzeczy, które zostały klientowi udostępnione w ramach przeprowadzenia podróży, przedawniają się po 6 miesiącach od zakończenia podróży.

z powrotem

 

14. Terminy, dane adresowe, przedawnienie i cesja roszczeń

14.1 Rozwiązywanie sporów online/platforma OS Firmy TUI Deutschland GmbH i Wolters Reisen GmbH nie biorą obecnie udziału w - dobrowolnej dla nich - procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów. Z tego powodu nasi klienci nie mogą korzystać z tej procedury ani z internetowej platformy OS umożliwiającej rozwiązywanie sporów konsumenckich online udostępnionej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.2 Cesja roszczeń wobec Organizatora jest wykluczona. To nie dotyczy podróżujących razem członków rodziny oraz innych osób podróżujących razem zgłoszonych jako grupa.

z powrotem

 

15. Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne

15.1 Przed rozpoczęciem podróży Organizator poinformuje Klienta/podróżujacego o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i zdrowotnych a także przybliżonych terminach uzyskania wizy oraz o ich ewentualnych zmianach przed rozpoczęciem podróży.

15.2 Uczestnik osobiście odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów istotnych w ramach realizacji usługi. Wszystkie ewentualne niedogodności, a szczególnie konieczność zapłaty kosztów rezygnacji z usługi, które mogą wynikać z niezastosowania się do takich przepisów, obciążają Uczestnika, chyba że powstały z winy Organizatora przez udzielenie niewłaściwych lub nieudzielenie informacji.

15.3 Jeżeli Klient zlecił Organizatorowi uzyskanie wymaganej wizy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej punktualne wydanie i przekazanie przez placówkę dyplomatyczną, chyba że opóźnienie takie powstało z winy Organizatora. Należy oczekiwać, że uzyskanie wizy itd. w odpowiednich placówkach może potrwać około 8 tygodni.

15.4 Proszę sprawdzić w informacji, którą otrzymacie Państwo przed zawarciem umowy, czy udział w podróży wymaga posiadania paszportu, czy też wystarczający jest do tego celu dowód osobisty; należy zwrócić uwagę na dostateczny okres ważności paszportu lub dowodu osobistego. Dzieci muszą posiadać własne osobiste dokumenty podróżne.

15.5 W niektórych krajach obowiązują bardzo surowe przepisy celno-dewizowe. Proszę się koniecznie poinformować i przestrzegać tych przepisów. 15.6 Niektóre państwa wymagają okazania świadectw określonych szczepień, które nie mogą być wydane później niż 8 dni przed wjazdem ani wcześniej niż 3 lata (ospa wietrzna) wzgl. 10 lat (żółta febra) przed wjazdem. Tego rodzaju świadectwa szczepień należy też okazać władzom Republiki Federalnej Niemiec przy powrocie z niektórych krajów (np. Afryki, Dalekiego Wschodu). Odpowiednie informacje są zawarte w informacji, którą otrzymacie Państwo przed podpisaniem umowy, możne je też uzyskać w punkcie rezerwacji.

z powrotem

 

16. Ochrona danych

Udostępniane nam dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i wykorzystywane, o ile jest to konieczne w celu wykonania umowy. Wszystkie Państwa dane osobowe będą opracowywane zgodnie z niemieckimi oraz europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi znajdziecie Państwo w naszej deklaracji o ochronie danych osobowych pod: www.tui.de/Datenschutz.

z powrotem

 

17. Postanowienia ogólne

Nieskuteczność pojedynczych postanowień niniejszej umowy o świadczenie usług turystycznych nie skutkuje nieskutecznością umowy o świadczenie usług turystycznych jako takiej. To samo dotyczy aktualnych warunków rezerwacji i realizacji usług turystycznych.

z powrotem

 

Niniejsze warunki rezerwacji i realizacji usług turystycznych obowiązują w przypadku organizatorów

TUI Deutschland GmbH
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
rejestr handlowy: Hannover HRB 62522
telefon: 0511 / 567 1111

oraz

Wolters Reisen GmbH
Postfach 11 51
28801 Stuhr
rejestr handlowy: Walsrode HRB 110468

Stan październik 2019, wydanie 73