Login

Ogólne Warunki Umowy i Podróży

Informacje dla podróżującego oraz e-domizil AG

My, firma e-domizil AG, prowadząca działalność pod adresem Bahnhofstr. 2, CH-9100 Herisau, w dalszej części „e-domizil", oferujemy nasze usługi wyłącznie na podstawie niniejszych kompletnych Warunków handlowych, które zostają Państwu przedstawione przed dokonaniem przez Państwa rezerwacji poprzez internetowy formularz rezerwacyjny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami handlowymi, gdyż wraz z dokonaniem rezerwacji dla siebie oraz towarzyszących Państwu osób wyrażają Państwo w sposób wiążący zgodę na nie.

Ogólne Warunki Umowy

1. Rejestracja

1.1 Przed rejestracją w e-domizil każdy podróżny podaje dane wymagane w panelu logowania. Dla celów realizacji Państwa rezerwacji Państwa dane osobowe będą pobierane, gromadzone i przekazywane. O ile będzie to konieczne dla przetwarzania Państwa zapytania, będziemy udostępniać te dane innym usługodawcom Rejestrować mogą się wyłącznie osoby fizyczne powyżej osiemnastego roku życia nieograniczone w zdolności do czynności prawnych, osoby prawne oraz spółki handlowe. Nie zachodzi żadne roszczenie prawne dopuszczenia do udziału w możliwym procesie rezerwacji online. Firma e-domizil jest uprawniona do odmówienia takiego dopuszczenia bez podania przyczyny lub do cofnięcia raz udzielonego dopuszczenia bez podania przyczyny. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy podróżny podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane, ponownie naruszył Ogólne Warunki Umowy lub zachodzi podejrzenie całkowicie niedopuszczalnego zachowania.

1.2 Każdy podróżny może w dowolnej chwili anulować swoją rejestrację. Zaleca się podróżnym złożenie pisemnego oświadczenia o anulowaniu rejestracji. Istniejące zobowiązania z zawartych dotychczas umów nie zostają poprzez to naruszone.

1.3 e-domizil zasadniczo nie może anulować rejestracji bez odpowiedniego uprzedzenia - poza przypadkiem bezpośrednio zagrażającego niebezpieczeństwa. W razie wycofania rejestracji nie powstają żadne roszczenia ze strony podróżnego wobec e-domizil. Umowy zawarte przed wycofaniem rejestracji pozostają nienaruszone, jednakże dokonane rezerwacje przestają obowiązywać. Podróżny zostanie poinformowany o wycofaniu rejestracji pisemnie lub drogą mailową.

2. Zawarcie umowy

2.1 Wraz z podaniem danych oraz wysłaniem formularza rezerwacyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Rezerwuj teraz!" oraz automatycznej odpowiedzi online (potwierdzenie przesłanych informacji) podróżny zawiera na drodze elektronicznej (internet) w sposób wiążący umowę o podróż z e-domizil.

2.2 Osoba rejestrująca się odpowiada za wynikające z umowy zobowiązania wszystkich podanych w zgłoszeniu osób, jak również za swoje własne, o ile wyraźnie przejmuje te zobowiązania poprzez osobne oświadczenie.

2.3 Umowa dochodzi do skutku wyłącznie po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji przez e-domizil.

2.4 Jeżeli warunki podróży przedstawione w potwierdzeniu odbiegają od opisu usługi lub obiektu na stronie http://www.edom.pl i jej oddziały partnerskie, e-domizil przedkłada nową ofertę, którą podróżny może przyjąć poprzez wyraźne oświadczenie, płacąc zaliczkę na poczet ceny podróży, ostatnią ratę za podróż lub wyrażając zgodę na takie warunki podróży.

3. Warunki płatności

3.1 W momencie zawarcia umowy oraz po wręczeniu rachunku należy wpłacić zaliczkę w wysokości 20% ceny podróży, która zostanie zaliczona na poczet ceny podróży. Przy pisemnej zgodzie na płatność na drodze transakcji polecenia zapłaty SEPA lub kartą kredytową nastąpi w tym momencie pobranie tej kwoty z konta.

Jeżeli podczas rezerwacji zostanie wybrana płatność przez polecenie zapłaty, podróżny udziela e-domizil podstawowe upoważnienie w ramach polecenia zapłaty SEPA dla kolejnych płatności, które będą pobierane z konta w terminach podanych na rachunku. e-domizil jest uprawnione do skrócenia terminu standardowego z 14 dni kalendarzowych wstępnej informacji (tzw. pre-notification) dla pobrania z tytułu polecenia zapłaty SEPA do jednego dnia przed pobraniem z tytułu polecenia zapłaty SEPA. Podróżujący gwarantuje, iż na danym koncie będą znajdowały się środki na pokrycie tych płatności. Koszty powstałe wskutek braku płatności lub wycofania przelewu obciążają podróżnego, o ile przyczyna ich zaistnienia nie leży po stronie e-domizil.

3.2 Jeżeli chcą Państwo zapłacić kartą kredytową, należy podać dane właściciela karty, numer karty, jej datę ważności i numer kontrolny. Informacje te nie będą gromadzone przez e-domizil, lecz przekazane w zaszyfrowanej formie przez chroniony serwer do naszego banku że powstałe w związku z niniejszą rezerwacją dalsze płatności realizowane będą bez konieczności ponownego wprowadzania danych (np. pozostała do zapłaty kwota). Każda komunikacja w związku z rezerwowaną przez Państwa kwaterą będzie się odbywała w ramach certyfikatu SSL, co gwarantuje Państwu bezpieczeństwo. Dzięki temu mogą Państwo bez obaw opłacić przez internet swój urlop z e-domizil przy użyciu karty kredytowej lub za pomocą polecenia zapłaty SEPA.

3.3 .´ Pozostała cena podróży przypada co najmniej na 4 tygodnie przed odlotem - szczegółowo w e-domizil AG. W tym momencie saldo zostanie odjęte z konta po uzyskaniu pisemnej zgody polecenia zapłaty SEPA. Przy pełnej spłacie ceny podróży przed rozpoczęciem obłożenia podróżny otrzymuje wszystkie dalsze dokumenty podróży i adres posiadacza klucza.

3.4 W przypadku pobytów typu last minute, rezerwowanych w terminie krótszym niż cztery tygodnie przed zajęciem obiektu, należy całą kwotę ceny wycieczki uiścić od razu. W takim przypadku e-domizil zastrzega sobie możliwość wysłania dokumentów dotyczących podróży pocztą za pobraniem lub przesyłką kurierską. W tym celu do ustalonej ceny podróży może zostać doliczona jednorazowa opłata w wysokości do 25 Euro.

3.5 W razie opóźnionej lub niekompletnej wpłaty, e-domizil może stornować zgłoszone podróże na koszt podróżnego, a w ramach odszkodowania domagać się odpowiedniej opłaty za odstąpienie od umowy zgodnie z punktem 7.3.

3.6 Płatności względem e-domizil, a w szczególności płatności z zagranicy należy uiszczać bez potrącania żadnych kosztów i opłat.

4. Usługi i ceny

4.1 Umowna usługa ze strony e-domizil polega na oddaniu do dyspozycji zarezerwowanego obiektu w takim stanie i z takim

wyposażeniem, jakie wynikają z naszej oferty, według wszystkich wskazówek i wyjaśnień zawartych w internecie lub opisie obiektu

oraz ewentualnych ograniczających lub uzupełniających wskazówek i ustaleń.

4.2 Obowiązkiem świadczenia usług przez e-domizil nie są objęte, - bez naruszenia ewentualnie istniejących w związku z tym obowiązku

informacyjnego, wskazania czy staranności - wszystkie okoliczności, które nie znajdują się w bezpośrednim związku z obiektem i

wynikającymi z umowy usługami, a w szczególności otoczenie obiektu oraz warunki na plaży czy w miejscowości, gdzie znajduje s ię

obiekt.

4.3 e-domizil dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzieć w miarę możliwości na wszelkie życzenia specjalne podróżnych. Życzenia

specjalne, warunkowe rezerwacje lub dodatkowe ustalenia ustne obowiązują tylko wówczas, gdy zostaną potwierdzone przez edomizil

pisemnie lub drogą mailową.

4.4 Osoby trzecie nie są uprawnione do tego, aby bez pisemnego potwierdzenia ze strony e-domizil dawać odbiegające od umowy

obietnice lub podejmować inne ustalenia, jeżeli nie zostały do tego uprzednio upoważnione. Osoba przekazująca klucze na miejs cu

nie jest upoważniona przez e-domizil do składania oświadczeń na drodze czynności prawnych.

4.5 Cena podróży i pozostałe koszty wynikają z potwierdzenia podróży. Jeżeli pobyt przypada na różne sezony, cena podróży oblicza na

jest proporcjonalnie. Koszty fakultatywne lub wynikające ze zużycia, jak np. prąd, gaz, ogrzewanie, telefon, opłata uzdrowiskowa, a

także koszty sprzątania po pobycie, dodatkowej pościeli, ręczników, drewna kominkowego oraz pozostałych usług dodatkowych,

które zostały wyświadczone przez właściciela kwatery lub osoby trzecie, z reguły nie są zawarte w cenie podróży. O ile z

potwierdzenia podróży nie wynika nic innego, należy je - w zależności od zużycia - uiścić bezpośrednio na miejscu wynajmującemu

lub osobie przekazującej klucze.

4.6 Jeżeli podróżny nie skorzysta z usług z przyczyn nie leżących po stronie e-domizil, nie zachodzi roszczenie zwrotu kosztów za te

usługi. Firma e-domizil zwraca jednak kwoty, które faktycznie zostały zwrócone jej przez usługodawców.

5. Zmiany usług i cen

5.1 Zmiany i odstępstwa od informacji ustalonych w umowie o podróż, które okażą się konieczne po zawarciu umowy i które nie zostały

wprowadzone przez e-domizil w złej wierze, są dopuszczalne tylko wówczas, gdy nie są one znaczne i nie wpływają negatywnie na

całokształt zarezerwowanej podróży. Ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi pozostają nienaruszone, o ile zmienione usługi

wykazują wady.

5.2 Informacje zawarte w internecie są zasadniczo wiążące dla e-domizil, jak również stanowią podstawę umowy o podróż. e-domizil

zastrzega sobie jednak wyraźnie możliwość dokonania zmian informacji w internecie przed zawarciem umowy - z logicznie

uzasadnionych, istotnych i nie będących do przewidzenia przyczyn, o czym podróżny oczywiście zostanie powiadomiony przed

rezerwacją.

5.3 e-domizil zastrzega sobie możliwość podniesienia przedstawionej i w momencie rezerwacji potwierdzonej ceny w razie zmiany

istotnego dla danej podróży kursu walutowego lub w razie podniesienia lub wprowadzenia podatków i opłat w takim zakresie, w

jakim podróż z tego powodu dla nas podrożeje, o ile okres pomiędzy wpłynięciem potwierdzenia podróży do podróżnego a

ustalonym terminem podróży wynosi więcej niż cztery miesiące.

e-domizil poinformuje podróżnego o takiej sytuacji bezzwłocznie, jednakże najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem podróży.

Późniejsze podwyżki cen są już niedopuszczalne.

5.4 Jeżeli podwyżka cen przekracza 5% lub istotne usługi związane z podróżą ulegną znacznym zmianom, podróżny może odstąpić od

umowy o podróż nie ponosząc kosztów opłaty za odstąpienie lub wymagać udziału w innej, co najmniej równowartościowej

podróży, jeżeli e-domizil jest w stanie zaoferować takową bez dodatkowych opłat. Podróżny powinien dochodzić tego prawa wobec

e-domizil bezzwłocznie po oświadczeniu.

6. Szczególne obowiązki podróżnego, kaucja

6.1 Podane terminy przyjazdu i wyjazdu są wiążące. Przyjazd następuje zasadniczo między godziną 16.00 a 18.00. W przypadku gdyby

godziny przyjazdu były inne, zostanie to przesłane w dokumentach podróży. Podróżny ma obowiązek zgłosić spóźnienie osobie

przekazującej klucz do zarezerwowanego obiektu lub osobie kontaktowej wymienionej w dokumentach od touroperatora. Nie

zachodzi roszczenie przekazania kluczy i zajęcia obiektu w dniu przybycia, jeżeli nastąpiło ono z opóźnieniem. Wyjazd następu je do

godziny 10.00. Podróżujący może korzystać z obiektu wraz z wyposażeniem i przedmiotami codziennego użytku. Zobowiązuje się on

do jak najbardziej starannego traktowania obiektu wraz z wyposażeniem i ewentualnymi urządzeniami wspólnymi z innymi

użytkownikami, a także do uwzględnienia obecności sąsiadów. Musi on bezzwłocznie zgłaszać i rekompensować szkody powstałe

podczas pobytu z winy jego, osób mu towarzyszących lub jego gości.

6.2 Kwatery mogą zostać zajęte tylko przez taką ilość osób, jaka została podana w zgłoszeniu. Dzieci traktowane są jak osoby dorosłe.

Inne lub dodatkowe osoby mogą zostać na miejscu odesłane lub możliwe jest wystawienie osobnego rachunku za ich pobyt.

6.3 Pobyt zwierzęcia domowego jest dozwolony tylko w odpowiednio oznaczonych kwaterach. We wszystkich innych przypadkach

wymaga to uprzedniej pisemnej zgody ze strony e-domizil. Podróżujący musi sam przestrzegać każdorazowo obowiązujących

postanowień dotyczących pobytu zwierzęcia domowego. W razie naruszenia tych postanowień może nastąpić zakaz użytkowania

obiektu lub roszczenie dodatkowych opłat.

6.4 Podróżnych obowiązuje dokładne sprzątanie obiektu przed odjazdem - dotyczy to w szczególności czyszczenia urządzeń

kuchennych, naczyń i sztućców. Podróżny ma obowiązek zadbać - jeżeli nie ustalono nic innego - o dokładne pozamiatanie i

posprzątanie obiektu wraz z jego całym wyposażeniem. W razie niewykonanego lub wykonanego w sposób niewystarczający

sprzątania, podróżnemu zostanie naliczona zryczałtowana kwota w wysokości 210,00 Euro lub konkretna kwota za późniejsze

sprzątanie - potrącona z kaucji bezpośrednio na miejscu, lub zostanie z tego tytułu wystawiony osobny rachunek. e-domizil

zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń odszkodowawczych (np. z tytułu utraty możliwości użytkowania). W przypadku

naliczenia opłaty zryczałtowanej, podróżujący ma prawo do udowodnienia, iż spowodowana przez niego szkoda jest niższa.

7. Odstąpienie od umowy przez podróżnego, zmiana rezerwacji, zmiana uczestnika podróży

Podróżny w każdej chwili może odstąpić od podróży przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu od podróży wchodzi w życie

w dniu wpłynięcia do e-domizil. Podróżnemu zaleca się złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od podróży.

7.1 Jeżeli klient odstąpi od umowy o podróż lub nie weźmie on lub inny uczestnik udziału w podróży, e-domizil może wymagać

zadośćuczynienia za podjęte środki zaradcze oraz swoje nakłady. Przy obliczaniu kwoty zadośćuczynienia należy zazwyczaj

uwzględnić zaoszczędzone koszty oraz możliwe inne sposoby wykorzystania usług podróży.

7.2 e-domizil może obliczyć to roszczenie odszkodowawcze w sposób zryczałtowany w uzależnieniu od okresu pomiędzy odstąpieniem

od podróży, a ustaloną w umowie planowaną datą rozpoczęcia podróży, w stosunku procentowym do ceny podróży:

- do 61 dni przed rozpoczęciem podróży: 20% ceny podróży: co najmniej 40,00 Euro

- 35 do 60 dni przed rozpoczęciem podróży: 50% ceny podróży

- 34 do 2 dni przed rozpoczęciem podróży: 80% ceny podróży

- w razie późniejszego odstąpienia 95% ceny podróży.

- w przypadku niezrealizowania pobytu/niepojawienia się w obiekcie naliczona zostanie cała opłata za pobyt.

Podróżny ma prawo do udowodnienia, iż spowodowane przez niego straty są niższe.

7.3 Firma e-domizil jest uprawniona do tego, aby w poszczególnych przypadkach odstąpić od powyższych stawek zryczałtowanych i

wymagać w ich miejsce konkretnych, wyższych odszkodowań. Firma e-domizil jest zobowiązana w takim wypadku do konkretnego

oszacowania powstałych kosztów i ich udokumentowania.

7.4 Jeżeli na życzenie podróżnego po dokonaniu rezerwacji zostaną wprowadzone zmiany dotyczące terminu podróży lub kwatery

(zmiana rezerwacji), e-domizil pobiera opłatę za zmianę rezerwacji w wysokości 25,00 Euro, o ile jest ona możliwa i może zostać

zrealizowana, co następuje na 60 dni przed rozpoczęciem podróży. Po upływie tego terminu życzenia dotyczące zmiany rezerwacji z

przyczyn organizacyjnych nie będą mogły zostać uwzględnione. W takim przypadku możliwe jest jedynie anulowanie istniejącej i

dokonanie ponownej rezerwacji, chyba, że chodzi o życzenie zmiany rezerwacji powodujące jedynie niewielkie koszty. Podróżny ma

prawo do udowodnienia, iż spowodowane przez niego straty są niższe.

7.5 Celem uniknięcia nieporozumień oraz celem wyjaśnienia podróżny powinien w każdym wypadku zgłosić potrzebę odstąpienia,

zmiany rezerwacji czy wprowadzenia zmian pisemnie. Powstałe z tego tytułu opłaty należy uiścić natychmiast.

7.6 Celem uniknięcia obciążenia klienta powyższymi opłatami za odstąpienie zaleca się zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z

podróży.

8. Odstąpienie i wypowiedzenie ze strony e-domizil

e-domizil może odstąpić od umowy o podróż przed rozpoczęciem podróży lub wypowiedzieć umowę o podróż po rozpoczęciu

podróży w następujących przypadkach:

8.1 bez zachowania terminu, jeżeli podróżny i/lub osoba podróżująca z nim mimo odpowiedniego upomnienia stale zakłóca podróż,

poprzez swoje zachowanie stwarza zagrożenie dla innych lub zachowuje się w sposób na tyle niezgodny z umową (lub też zakłóca

regulamin domu wynajmującego), że natychmiastowe anulowanie umowy jest uzasadnione;

8.2 bez zachowania terminu, jeżeli realizacja podróży byłaby znacznie utrudniona, stanowiłaby zagrożenie dla uczestników lub jej

przebieg zostałby zakłócony wskutek nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy siły wyższej.

Jeżeli e-domizil wypowie umowę o podróż zgodnie z punktem 8.1, zapłacona kwota ceny za podróż przepada. Jeżeli e-domizil

odstąpi od umowy z tytułu punktu 8.2 przed rozpoczęciem podróży, to wszystkie uiszczone do tej pory kwoty zostaną niezw łocznie

zwrócone; wyraźnie wyklucza się dalsze roszczenia; jeżeli e-domizil odstąpi od umowy po rozpoczęciu podróży, wówczas podróżny

otrzyma zwrot ceny podróży w wysokości równej nakładom nieponiesionym z tego tytułu przez e-domizil.

9. Powinności i prawa podróżnego

9.1 Podróżny jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania zaistniałych wad właścicielowi obiektu lub osobie przekazującej klucze,

ewentualnie innej osobie kontaktowej, podanej w dokumentach otrzymanych od touroperatora, a także do wymagania

zastosowania środków zaradczych z ich strony. Roszczenia z Państwa strony nie zostaną uwzględnione tylko wówczas, gdy zgłoszona

przez Państwa wada zaistniała w sposób niezawiniony. Jeżeli skargi podróżnego nie mogą zostać całkowicie lub wystarczająco

rozpatrzone na miejscu, należy powiadomić o tym e-domizil telefonicznie +48 91 351 8000 lub mailowo na adres

customercare@ehr.ag.

9.2 Są Państwo zobowiązani do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku umowy w ciągu miesiąca od umownie

przewidzianego końca zajmowania kwatery wyłącznie wobec e-domizil AG, Oddział Herisau, Bahnhofstr. 2, CH-9100 Herisau. Nie

obowiązuje to dla roszczeń odszkodowawczych za szkody spowodowane przez e-domizil celowo lub z powodu rażącego zaniedbania,

lub które stanowią szkody cielesne. Po upływie tego terminu mogą Państwo dochodzić swoich roszczeń wyłącznie wówczas, gdy nie

mogli Państwo dotrzymać tego terminu w sposób przez siebie niezawiniony.

10. Zakres odpowiedzialności, osoby kontaktowe na miejscu

10.1 Odpowiedzialność kontraktowa e-domizil AG z tytułu odszkodowania za szkody niebędące szkodami osobistymi jest ograniczona

do ceny podróży, o ile szkoda wyrządzona podróżnemu przez e-domizil AG nie jest ani umyślna, ani rażąco niedbała, lub e-domizil

AG ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody poniesione przez podróżnego odpowiedzialny za wady usługodawcy.

10.2 e-domizil nie odpowiada za zakłócenia w świadczeniu usług w związku z usługami, które realizowane są tylko na drodze

pośrednictwa przez podmioty trzecie lub są wyraźnie oznaczone jako usługi podmiotów trzecich. Nie odnosi się to do roszczeń

odszkodowawczych za szkody powstałe w sposób zamierzony lub z powodu rażącego zaniedbania ze strony e-domizil, lub stanowią

szkody cielesne, a także za szkody powstałe wskutek naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Za istotne zobowiązaniem

umowne w powyższym sensie uważane jest takie zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia prawidłową realizację umowy i

wypełnienia którego klient standardowo oczekuje.

10.3. Za udział w zajęciach sportowych i innych aktywnościach wakacyjnych podróżny odpowiada sam. Obiekty sportowe, urządzenia i

pojazdy powinny zostać przez niego przed użytkowaniem sprawdzone. Za wypadki mające miejsce w trakcie imprez sportowych

oraz innych aktywności wakacyjnych firma e-domizil odpowiada tylko wówczas, gdy mają one miejsce z jej winy. e-domizil zaleca

zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

10.4 Osoba kontaktowa na miejscu (wynajmujący lub osoba przekazująca klucze itd.) nie są przewodnikami turystycznymi ani

przedstawicielami e-domizil, jak również nie mają upoważnienia do uznawania roszczeń czy też wydawania i/lub przyjmowania

wiążących prawnie oświadczeń.

11. Przedawnienie, zakaz cesji

11.1 Państwa roszczenia wobec e-domizil oraz roszczenia osób podróżujących z Państwem ulegają przedawnieniu po upływie roku od

przewidzianej w umowie daty zakończenia podróży. Nie dotyczy to roszczeń z powodu narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i

naruszenie zdrowia oraz pozostałych strat powstałych wskutek celowego działania lub rażącego zaniedbania oraz naruszenia

istotnych obowiązków wynikających z umowy. Istotny obowiązek wynikający z umowy w powyższym sensie to taki obowiązek,

którego wypełnienie umożliwia prawidłową realizację umowy i wypełnienia którego klient standardowo oczekuje.

1.2 Cesja roszczeń przeciwko e-domizil na osoby trzecie - także na małżonków i krewnych, obojętnie z jakiego tytułu prawnego - jest

wykluczona. Również wykluczone jest dochodzenie na drodze prawnej scedowanych roszczeń.