Informacje prawne, Ogólne warunki handlowe

Ta wersja była ważna do marca 2024 r. Najnowszą wersję można znaleźć tutaj.

Informacje prawne

atraveo GmbH

Peter-Müller-Str. 10

40468 Düsseldorf 

Niemcy


Dyrektor zarządzający: Bahira Dakroury

 

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Düsseldorfie pod numerem HRB 92762

Numer VAT: DE 344802489


Kontakt dla wynajmujących

Telefonu: +49 (0)211 668 878 137

E-mail: [email protected]


Kontakt dla podróżnych

Telefonu: +49 (0)30 2202 7339

E-mail: [email protected]


Ubezpieczenie podróżne

atraveo GmbH pośredniczy w zawieraniu ubezpieczeń podróżnych zgodnie z § 34d Abs. 8 Nr. 1 GewO.

Skargi związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym mogą być kierowane do Versicherungsombudsmann e.V. jako organu pojednawczego:

Versicherungsombudsmann e.V., P.O. Box 080 632,10006 Berlin, telefon: +49 800 3696000, e-mail: [email protected] (https://www.versicherungsombudsmann.de).


Platforma Komisji Europejskiej do spraw rozstrzygania sporów w internecie

Pod tym linkiem znajdą Państwo więcej informacji na temat internetowego serwisu rozstrzygania sporów konsumenckich Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Firma atraveo nie uczestniczy ani nie jest zobligowana do uczestnictwa w rozwiązywaniu sporów w Internecie przed instytucją rozwiązującą spory konsumenckie.


Informacje wynikające z Ustawy o usługach cyfrowych – średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników w UE

Zgodnie z art. 24 (2) i Preambułą 77 Ustawy o usługach cyfrowych, platformy internetowe są zobowiązane do publikowania „informacji o średniej miesięcznej liczbie aktywnych odbiorców usługi w Unii”. Za ostatni okres obliczyliśmy, że nasza średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników w Unii Europejskiej wynosi około 18000.

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dla korzystania z platformy atraveo

1. Ogólne

(1) atraveo GmbH, Peter-Müller-Str. 10, 40468 Düsseldorf, Niemcy („atraveo“) jest operatorem, platformy internetowej i marketingowej dla noclegów, wynajmów wakacyjnych, a w szczególności mieszkań i domów wakacyjnych pod różnymi domenami, w formie aplikacji („Platforma”).

(2) Na Platformie wyświetlane są oferty mieszkań wakacyjnych, domów wakacyjnych i innych obiektów noclegowych osób trzecich („Oferty”), które współpracują z atraveo („Dostawca”). atraveo działa jako pośrednik. Nie są sprzedawane wycieczki pakietowe lub pokrewne usługi.

(3) Za pośrednictwem Platformy użytkownicy mogą wyszukiwać Oferty („Użytkownicy”) i składać zapytania lub dokonywać rezerwacji przesyłając je na stronę internetową danego Operatora lub bezpośrednio na Platformie.

(4) Korzystanie z Platformy podlega wyłącznie zapisom niniejszych OWH w wersji obowiązującej w momencie dostępu do Platformy.

(5) Korzystanie z Platformy jest dozwolone tylko do użytku prywatnego. Platforma nie może być wykorzystywana do nieprawidłowych celów lub do oszustwa.

(6) atraveo zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkowników z korzystania z Platformy w określonych przypadkach, w szczególności jeśli Użytkownik

  • narusza punkt (5) powyżej;
  • uzyskuje dostęp do Platformy za pomocą ręcznego lub automatycznego procesu, który wykracza poza cel użytku osobistego lub włącza atraveo do indeksu wyszukiwania;
  • korzysta z automatycznych systemów lub oprogramowania do pobierania danych z Platformy (tzw. screen scraping), zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych;
  • omija istniejące ograniczenia w nagłówkach wykluczających roboty lub w innych środkach, które ograniczają lub uniemożliwiają dostęp do Platformy;
  • używa urządzenia, oprogramowania lub programu, wpływającego lub próbującego wpłynąć na regularną funkcjonalność Platformy, lub
  • popełnia czyn, który w niewłaściwy sposób obciąża serwery, komputer lub sieć atraveo.

2. Usługi atraveo

(1) atraveo jest technicznym dostawcą usług i umożliwia swoim Użytkownikom wyszukiwanie Ofert, które można zarezerwować po przekierowaniu na stronę dostawcy lub bezpośrednio na Platformie. atraveo nie publikuje własnych ofert ani Ofert wynajmu.

(2) atraveo oferuje Użytkownikom możliwość celowego wyszukiwania ofert publikowanych przez Dostawców na Platformie. Po zakończeniu wyszukiwania atraveo (i) przekierowuje Użytkowników na stronę internetową Dostawcy i umożliwia Użytkownikowi bezpośredni kontakt z danym Dostawcą, lub (ii) oferuje Użytkownikom możliwość bezpośredniej rezerwacji lub zapytania o konkretną Ofertę na Platformie („Rezerwacja bezpośrednia”). W obu przypadkach (i oraz ii) atraveo nie jest dostawcą przedstawionych Ofert. W szczególności korzystanie z Platformy nie prowadzi do zawarcia umowy turystycznej lub umowy podobnego rodzaju zgodnie z §§ 651a i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). atraveo działa jedynie jako usługa wyszukiwania lub pośrednik w rezerwacjach bezpośrednich.

(3) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, chyba że wskazano inaczej. W przypadku Ofert indywidualnych, ogłaszanych za pośrednictwem rezerwacji bezpośrednich atraveo, za zorganizowanie bezpiecznej rezerwacji bezpośredniej za pośrednictwem zintegrowanego dostawcy usług płatniczych może być pobierana wyraźnie zaznaczona opłata serwisowa.

(4) Kolejność pojawiania się i sortowania Ofert na stronach z wynikami wyszukiwania Platformy opiera się na dynamicznym, samouczącym się algorytmie i może się różnić w oparciu o wiele różnych czynników. Jednym z tych czynników jest szczególne połączenie kryteriów wyszukiwania wpisywanych przez każdego użytkownika Platformy. Kryteria te mogą obejmować takie zmienne, jak: miejsce przeznaczenia, cena, liczba gości, rodzaj zakwaterowania, szczególne właściwości nieruchomości i udogodnienia. Dodatkowo atraveo otrzymuje wynagrodzenie od Dostawców. Wynagrodzenie to jest kolejnym czynnikiem, który wpływa na wygląd i kolejność sortowania wyników wyszukiwania. Dostawcy, którzy nie płacą za atraveo nie są widoczni. Na kolejność sortowania Ofert mogą dodatkowo wpływać preferencje sortowania wybrane przez użytkownika (tj. popularność, wartość, oceny gości), a także inne zmienne, które obejmują takie parametry jak ranking wśród podobnych właściwości i ogólne wskaźniki wydajności. Aby zapewnić funkcjonalność każdego zapytania, liczba wyświetlanych wyników wyszukiwania może być ograniczona, jeśli przekracza celowe maksimum.

(5) Dostawcy usług udostępniają swoje Oferty na podstawie umów o współpracy i licencji, które uprawniają atraveo do wykorzystywania i rozpowszechniania odpowiednich treści, cen i dostępności w całej swojej sieci dystrybucji w celu reklamowania Ofert.

(6) atraveo ma prawo świadczenia usług przez osoby trzecie.

(7) atraveo może dezaktywować lub ograniczyć dostęp do Platformy, jeżeli jest to podyktowane koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub innymi przyczynami. Użytkownicy nie mają jakichkolwiek roszczeń w zakresie nieprzerwanej dostępności Platformy.

3. Stosunki umowne i rozliczenie

(1) Rezerwacje lub umowy najmu w ramach Ofert są zawierane wyłącznie pomiędzy danym Dostawcą, czy też właścicielem nieruchomości, a Użytkownikiem. atraveo nie jest częścią jakichkolwiek wszelkich regulacji umownych, porozumień lub roszczeń pomiędzy użytkownikiem a dostawcą. Rezerwacje/zapytania lub stosunki najmu podlegają wyłącznie ogólnym warunkom handlowym Dostawcy (w indywidualnych wypadkach rozszerzonym o warunki odpowiedniego właściciela nieruchomości, o ile Dostawca nie udostępnia noclegu bezpośrednio), w szczególności w kwestiach związanych z anulowaniem i rezygnacją. W związku z tym Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji bezpośredniej zobowiązuje się do przestrzegania przynajmniej jednego dodatkowego zestawu ogólnych warunków. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z tymi dodatkowymi warunkami i do zaakceptowania nich i jest nimi związany.

(2) W przypadku przekierowania, Dostawca pozostaje jedynym podmiotem do kontaktu w sprawach rezerwacji i płatności, jak również wszelkich kwestii związanych z umową najmu, ponieważ atraveo nie jest w stanie udzielić żadnych informacji w tych sprawach.

(3) Kontakt z atraveo w sprawie procesów rezerwacji i płatności oraz sporów wynikających z rezerwacji bezpośrednich możliwy jest wyłącznie w przypadku określonych poniżej rezerwacji bezpośrednich za pośrednictwem zintegrowanego dostawcy usług płatniczych. Dla uniknięcia wątpliwości, nawet w przypadku rezerwacji bezpośredniej, umowa najmu zostaje zawarta pomiędzy Dostawcą, czy też właścicielem nieruchomości, a Użytkownikiem, natomiast atraveo, działając jako pośrednik może wspierać Użytkownika w zarządzaniu transakcjami, zwrotami, anulowaniami i sporami poprzez bezpośrednią obsługę klienta tylko w przypadku transakcji za pośrednictwem zintegrowanego dostawcy usług płatniczych. We wszystkich innych przypadkach rezerwacji bezpośrednich spory muszą być rozstrzygane z Dostawcą, ponieważ atraveo nie obsługuje procesów płatności za pośrednictwem wyżej wymienionego dostawcy, a tym samym nie jest w stanie zarządzać zwrotami, anulowaniami lub innymi potencjalnymi transakcjami.

(4) Ustalenia umowne obowiązują również w przypadku rezerwacji bezpośrednich za pośrednictwem Platformy, jeśli atraveo gromadzi dane i informacje Użytkownika w celu pośredniczenia w bezpośredniej rezerwacji u Dostawcy. Odpowiedni Użytkownik i atraveo zawierają jedynie umowę o pośrednictwo, na mocy której oświadczenia i niezbędne informacje Użytkownika są przekazywane Dostawcy. O ile zostanie to wyszczególnione, atraveo pobierze za te usługi bezzwrotną opłatę serwisową. Opłata serwisowa może być różna i zostanie podana w momencie dokonywania rezerwacji. Jeżeli stosowana jest inna waluta lub określona metoda płatności, łączna kwota może zostać zmodyfikowana ze względu na kurs wymiany walut lub opłaty bankowe.

(5) Płatności dokonywane z wykorzystaniem wyszczególnionych metod płatności (takich jak karta kredytowa, polecenie zapłaty, przelew) w ramach rezerwacji bezpośrednich będą rozliczane w indywidualnych przypadkach za pośrednictwem tzw. dostawcy usług płatniczych zgodnego z PCI. Dostawca usług płatniczych otrzymuje w ten sposób płatność od Użytkowników na rzecz Dostawcy na odrębne konto Dostawcy i płaci Dostawcy odpowiednią kwotę. Płatności z tego typu ułatwieniem przetwarzane są na rzecz i w imieniu Dostawcy i służą pokryciu kwoty należnej za bezpośrednią rezerwację.

(6) Aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu lub oszustwom, dostawca usług płatniczych lub zintegrowani dostawcy innych metod płatności (np. Klarna) mogą przeprowadzać kontrole tożsamości przy poszczególnych metodach płatności wybranych przez Użytkownika (np. polecenie zapłaty). Informacje o szczegółach przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności.

4. Ceny

(1) Ceny wyszczególnione w ofertach określane są przez Dostawców i aktualizowane przynajmniej raz dziennie.

(2) Ceny rozumiane są jako ceny całkowite dla danej oferty. Przedstawione ceny domyślnie obejmują jeden nocleg, wraz ze wszystkimi wybranymi/zarezerwowanymi usługami dodatkowymi lub wiążącymi zmiennymi kosztami jednostkowymi do zapłaty online lub na miejscu. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia i zobaczyć ceny za pobyt w wybranym przedziale czasowym. Dostawca usług ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i pełne przedstawienie cen. atraveo dokłada wszelkich starań, aby zebrać wszystkie koszty i wyświetlić pełne ceny. Jednocześnie, przy przekierowaniu na stronę internetową Dostawcy mogą być widoczne inne koszty, niewidoczne na samej platformie.

(3) atraveo nie gwarantuje dokładności wyświetlanych cen lub innych informacji. Po przekierowaniu, Użytkownicy zobowiązani są sprawdzić szczegóły na stronie Dostawcy.

(4) W przypadku pobierania opłaty serwisowej dla rezerwacji bezpośredniej za pośrednictwem wyżej wymienionego dostawcy usług płatniczych, dokładna kwota (wraz z podatkiem VAT, jeśli jest należny) jest podawana do wiadomości Użytkowników w momencie dokonywania rezerwacji.

5. Konta użytkowników

(1) Korzystanie z niektórych funkcji lub usług oferowanych na Platformie wymaga utworzenia konta użytkownika.

(2) Konto użytkownika można utworzyć za pomocą osobistego adresu e-mail (również przez Google) lub profilu na portalu społecznościowym (np. Facebook). Konto użytkownika zostaje utworzone również wtedy, gdy użytkownik zapisze się do newslettera albo jeśli dla danej oferty wysłane zostanie zapytanie bądź rezerwacja przez rezerwację bezpośrednią.

(3) Jeżeli konto użytkownika zostaje utworzone przez sieć społecznościową lub Google, do jego utworzenia wykorzystywane są dane pozyskane z tej sieci społecznościowej lub Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

(4) Użytkownik musi zadbać o prawidłowość i kompletność przekazanych danych osobowych. Użytkownik odpowiada za swoje konto zarówno wobec atraveo, jak i wobec podmiotów zewnętrznych. Dlatego też Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności danych swojego konta użytkownika i nie może ich udostępniać osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany poinformować atraveo o jakimkolwiek (w tym potencjalnym) nieuprawnionym użyciu konta użytkownika.

(5) Dostęp do konta użytkownika możliwy jest za pomocą jakiegokolwiek urządzenia. Użytkownik otrzymuje osobisty link do logowania przez e-mail lub może używać osobistego profilu sieci społecznościowej wykorzystywanej do rejestracji lub logowania.

(6) atraveo zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania kont użytkowników, do ich nieodwołalnego usunięcia lub do podjęcia innych niezbędnych działań, jeśli użytkownik naruszy obowiązujące prawo, niniejsze OWH lub inne obowiązujące warunki umowy.

(7) Żądanie usunięcia konta użytkownika można wysłać mailem na adres: [email protected]

6. Prywatność

(1) atraveo traktuje priorytetowo ochronę danych udostępnianych przez Użytkowników.

(2) Dane osobowe gromadzone są, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie za zgodą Użytkownika albo w przypadkach, w których jest to dozwolone przez prawo. Szczegóły zawarte są w polityce prywatności.

(3) W kontekście rezerwacji bezpośredniej niezbędne dane Użytkowników przekazywane są odpowiedniemu Dostawcy, przy czym atraveo i Dostawca ponoszą niezależną odpowiedzialność za przetwarzanie danych w ramach indywidualnego stosunku umownego.

7. Odpowiedzialność

(1) Dostawcy są odpowiedzialni za oferty, które zintegrowali i połączyli w ramach Platformy oraz za wszelkie związane z nimi oświadczenia. atraveo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji udostępnianych przez Dostawców ani za ich aktualność. Dlatego atraveo nie odpowiada za dokładność, jakość, kompletność, rzetelność lub wiarygodność treści zamieszczanych przez Dostawców. Dotyczy to w szczególności zdjęć w ofertach lub ocen Użytkowników.

(2) atraveo odpowiada wyłącznie za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, spowodowane umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa. Zwykła lekkomyślność nie podlega odpowiedzialności za wyjątkiem szkód na życiu lub zdrowiu i roszczeń opartych na ustawie o odpowiedzialności za produkt. Ponadto atraveo ponosi odpowiedzialność za każde niedbałe naruszenie podstawowego zobowiązania umownego, to znaczy zobowiązań, które z natury rzeczy umożliwiają prawidłową realizację umowy, i co do których kontrahent zwykle może liczyć i oczekiwać na wypełnienie.

(3) W zakresie, w jakim odpowiedzialność atraveo jest wyłączona lub ograniczona zgodnie z punktem (2), odnosi się to również do osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

(4) Z uwagi na to, że atraveo nie jest stroną umowy przy rezerwacji bezpośredniej, Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z odpowiednim Dostawcą w celu anulowania rezerwacji (odwołania lub odstąpienia). atraveo może dołożyć wszelkich starań, aby pomóc Użytkownikowi w anulowaniu rezerwacji, działając jako pośrednik. atraveo nie ponosi jednak odpowiedzialności za dostępność Oferty, prawidłową dostawę i satysfakcjonującą realizację zarezerwowanych ofert. Wszelkie roszczenia należy podnosić względem odpowiedniego dostawcy.

(5) Wyświetlanie treści generowanych przez użytkowników lub postów osób trzecich na Platformie, nie oznacza zatwierdzenia przez atraveo (tzn. przyjęcia za własne).

(6) Odpowiedzialność za siłę wyższą jest wykluczona.

8. Zmiany w OWH

(1) atraveo zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszych OWH po przekazaniu stosownej informacji.

(2) Jeżeli Użytkownik nie sprzeciwi się zmianom w ciągu sześciu tygodni od daty ogłoszenia, zmienione OWH uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika. Użytkownik otrzyma przypomnienie o tym fakcie w momencie ogłoszenia zmian.

9. Warunki końcowe

(1) Stosowane jest prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeżeli ochrona konsumentów nie jest zniesiona na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa kraju stałego pobytu konsumenta, obowiązujące przepisy prawne stosuje się jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane.

(2) Jeżeli którykolwiek z niniejszych warunków przestanie obowiązywać w całości lub w części albo okaże się sprzeczny z regulacjami prawnymi, nie wpłynie to na ważność pozostałej części umowy.

(3) Komisja Europejska dostarcza platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/; atraveo nie uczestniczy, ani nie jest zobowiązane uczestniczyć w rozwiązywaniu sporów online przed instytucją powołaną do rozstrzygania sporów konsumenckich.

(4) Nawet jeśli usługi, w tym niniejsze OWH są oferowane i sformułowane w języku angielskim, w każdym przypadku rozbieżności między wersją angielską a niemiecką, decydująca będzie niemiecka wersja językowa. Niemiecka wersja językowa znajduje się pod następującym adresem: https://www.atraveo.de/impressum/#agb

image-tag