Informacje prawne, Ogólne warunki handlowe i Ochrona danych

Informacje prawne

atraveo GmbH

Peter-Müller-Str. 10

40468 Düsseldorf 

Niemcy


Dyrektor zarządzający: Bahira Dakroury

 

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Düsseldorfie pod numerem HRB 92762

Numer VAT: DE 344802489


Kontakt dla wynajmujących

Telefonu: +49 (0)211 668 878 137

E-mail: [email protected]


Kontakt dla podróżnych

E-Mail: [email protected]


Ubezpieczenie podróżne

atraveo GmbH pośredniczy w zawieraniu ubezpieczeń podróżnych zgodnie z § 34d Abs. 8 Nr. 1 GewO.

Skargi związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym mogą być kierowane do Versicherungsombudsmann e.V. jako organu pojednawczego:

Versicherungsombudsmann e.V., P.O. Box 080 632,10006 Berlin, telefon: +49 800 3696000, e-mail: [email protected] (https://www.versicherungsombudsmann.de).


Platforma Komisji Europejskiej do spraw rozstrzygania sporów w internecie

Pod tym linkiem znajdą Państwo więcej informacji na temat internetowego serwisu rozstrzygania sporów konsumenckich Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Firma atraveo nie uczestniczy ani nie jest zobligowana do uczestnictwa w rozwiązywaniu sporów w Internecie przed instytucją rozwiązującą spory konsumenckie.

Istotne informacje wymagane na podstawie Aktu o usługach cyfrowych UE (Rozporządzenie (UE) 2022/2065 – „DSA”).

Organy państw członkowskich UE, Komisja Europejska i Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych mogą kontaktować się z atraveo pod adresem [email protected] w języku niemieckim lub angielskim zgodnie z art. 11 DSA.

Odbiorcy usług mogą kontaktować się z atraveo pod adresem [email protected] zgodnie z art. 12 DSA.

atraveo sporządza sprawozdanie w zakresie przejrzystości w celu spełnienia obowiązków wynikających z DSA. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat czynności moderowania treści, jakie podjęliśmy w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę sporządzenia sprawozdania. Sprawozdanie można pobrać na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 24 (2) i Preambułą 77 Ustawy o usługach cyfrowych, platformy internetowe są zobowiązane do publikowania „informacji o średniej miesięcznej liczbie aktywnych odbiorców usługi w Unii”. Za ostatni okres obliczyliśmy, że nasza średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników w Unii Europejskiej wynosi około 18000.

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dla korzystania z Platformy atraveo

1. Ogólne

(1) atraveo GmbH, Peter-Müller-Str. 10, 40468 Düsseldorf, Niemcy („atraveo“) jest operatorem, platformy internetowej i marketingowej dla noclegów, wynajmów wakacyjnych, a w szczególności mieszkań i domów wakacyjnych pod różnymi domenami, w formie aplikacji („Platforma”).

(2) Na Platformie wyświetlane są oferty mieszkań wakacyjnych, domów wakacyjnych i innych obiektów noclegowych osób trzecich („Oferty”), które współpracują z atraveo („Dostawca”). atraveo działa jako pośrednik. Nie są sprzedawane wycieczki pakietowe lub pokrewne usługi.

(3) Na Platformie użytkownicy końcowi mogą wyszukiwać Oferty („Goście”) i składać zapytania lub dokonywać rezerwacji przesyłając je na stronę internetową danego Operatora lub bezpośrednio na Platformie.

(4) Korzystanie z Platformy podlega wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym w wersji obowiązującej w chwili uzyskania dostępu do Platformy.

(5) Korzystanie z Platformy jest dozwolone tylko do użytku prywatnego. Platforma nie może być wykorzystywana do nieprawidłowych celów lub do oszustwa.

(6) atraveo zastrzega sobie prawo do wykluczenia Gości z korzystania z Platformy w określonych przypadkach, w szczególności jeśli Gość:

- narusza punkt (5) powyżej;

- uzyskuje dostęp do Platformy za pomocą ręcznego lub automatycznego procesu, który wykracza poza cel użytku osobistego lub włącza atraveo do indeksu wyszukiwania;

- korzysta z automatycznych systemów lub oprogramowania do pobierania danych z Platformy (tzw. screen scraping), zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych;

- omija istniejące ograniczenia w nagłówkach wykluczających roboty lub w innych środkach, które ograniczają lub uniemożliwiają dostęp do Platformy;

- używa urządzenia, oprogramowania lub programu, wpływającego lub próbującego wpłynąć na regularną funkcjonalność Platformy, lub

- popełnia czyn, który w niewłaściwy sposób obciąża serwery, komputer lub sieć atraveo.

2. Usługi atraveo

(1) atraveo jest technicznym dostawcą usług i umożliwia swoim Gościom wyszukiwanie Ofert, które można zarezerwować po przekierowaniu na stronę Dostawcy lub bezpośrednio na Platformie. atraveo nie publikuje własnych ofert ani Ofert wynajmu.

(2) atraveo oferuje Gościom możliwość celowego wyszukiwania Ofert publikowanych przez Dostawców na Platformie. Po zakończeniu wyszukiwania atraveo (i) przekierowuje Gości na stronę internetową Dostawcy i umożliwia Gościowi bezpośredni kontakt z danym Dostawcą, lub (ii) oferuje Gościom możliwość bezpośredniej rezerwacji lub zapytania o konkretną Ofertę na Platformie („Rezerwacja bezpośrednia”). W obu przypadkach (i oraz ii) atraveo nie jest dostawcą przedstawionych Ofert. W szczególności korzystanie z Platformy nie prowadzi do zawarcia umowy turystycznej lub umowy podobnego rodzaju zgodnie z §§ 651a i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). atraveo działa jedynie jako usługa wyszukiwania lub pośrednik w rezerwacjach bezpośrednich.

(3) Dokonując Rezerwacji bezpośredniej, Goście zobowiązują się do uiszczenia wszystkich opłat za Rezerwację bezpośrednią, w tym ceny Oferty, obowiązujących opłat, takich jak opłaty serwisowe atraveo (jeżeli są pobierane), dodatkowe opłaty pobierane przez Dostawcę offline (jeżeli dotyczy), podatki i wszelkie inne pozycje kosztowe wskazane podczas składania zamówienia (łącznie – „Łączna cena”). Opłaty serwisowe atraveo mogą być naliczane z tytułu (i) Ofert indywidualnych i pobierane przez atraveo lub podmiot z grupy kapitałowej atraveo bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez atraveo, za zorganizowanie bezpiecznej Rezerwacji bezpośredniej za pośrednictwem zintegrowanego dostawcy usług płatniczych, w którym to przypadku opłata serwisowa jest wyraźnie określona; i/lub (ii) dostarczania Platformy, w tym utrzymania technicznego, dostarczania funkcji specjalnych oraz obsługi klienta. Stosowaną fakturę może wystawić atraveo lub podmiot z grupy kapitałowej atraveo, który świadczy usługi i jest upoważniony do otrzymania opłaty serwisowej. Goście uiszczają opłaty serwisowe atraveo po potwierdzeniu Rezerwacji bezpośredniej. W przypadku anulowania Rezerwacji bezpośredniej opłaty serwisowe atraveo nie podlegają zwrotowi.

(4) Kolejność pojawiania się i sortowania Ofert na stronach z wynikami wyszukiwania Platformy opiera się na dynamicznym, samouczącym się algorytmie i może się różnić w oparciu o wiele różnych czynników. Jednym z tych czynników jest szczególna kombinacja kryteriów wyszukiwania wpisywanych przez każdego Gościa na Platformie. Kryteria te mogą obejmować takie zmienne, jak: miejsce przeznaczenia, cena, liczba gości, rodzaj zakwaterowania, szczególne właściwości nieruchomości i udogodnienia. Dodatkowo atraveo otrzymuje wynagrodzenie od Dostawców. Wynagrodzenie to jest kolejnym czynnikiem, który wpływa na wygląd i kolejność sortowania wyników wyszukiwania. Dostawcy, którzy nie płacą za atraveo nie są widoczni. Na kolejność sortowania Ofert mogą dodatkowo wpływać preferencje sortowania wybrane przez użytkownika (tj. popularność, wartość, oceny gości), a także inne zmienne, które obejmują takie parametry jak ranking wśród podobnych właściwości i ogólne wskaźniki wydajności. Aby zapewnić funkcjonalność każdego zapytania, liczba wyświetlanych wyników wyszukiwania może być ograniczona, jeśli przekracza celowe maksimum. Dodatkowe informacje dotyczące wyświetlania Ofert i reklam na Platformie można znaleźć tutaj.

(5) Dostawcy usług udostępniają swoje Oferty na podstawie umów o współpracy i licencji, które uprawniają atraveo do wykorzystywania i rozpowszechniania odpowiednich treści, cen i dostępności w całej swojej sieci dystrybucji w celu reklamowania Ofert.

(6) atraveo ma prawo świadczenia usług przez osoby trzecie.

(7) atraveo może dezaktywować lub ograniczyć dostęp do Platformy, jeżeli jest to podyktowane koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub innymi przyczynami. Gościom nie przysługują żadne roszczenia w zakresie nieprzerwanej dostępności Platformy.

3. Stosunki umowne i rozliczenie

(1) Rezerwacje lub umowy najmu w ramach Ofert są zawierane wyłącznie pomiędzy danym Dostawcą, czy też właścicielem nieruchomości, a Gościem. atraveo nie jest częścią jakichkolwiek regulacji umownych, porozumień lub roszczeń pomiędzy Gościem a Dostawcą. Rezerwacje/zapytania lub stosunki najmu podlegają wyłącznie ogólnym warunkom handlowym Dostawcy. W związku z tym Gość przed dokonaniem Rezerwacji bezpośredniej zobowiązuje się do przestrzegania przynajmniej jednego dodatkowego zestawu ogólnych warunków. Gość jest zobowiązany do zapoznania się z tymi dodatkowymi warunkami i do zaakceptowania nich i jest nimi związany.

(2) W przypadku przekierowania, Dostawca pozostaje jedynym podmiotem do kontaktu w sprawach rezerwacji i płatności, jak również wszelkich kwestii związanych z umową najmu, ponieważ atraveo nie jest w stanie udzielić żadnych informacji w tych sprawach.

(3) Kontakt z atraveo w sprawie procesów rezerwacji i płatności oraz sporów wynikających z rezerwacji bezpośrednich możliwy jest wyłącznie w przypadku określonych poniżej rezerwacji bezpośrednich za pośrednictwem zintegrowanego dostawcy usług płatniczych. Dla uniknięcia wątpliwości, nawet w przypadku Rezerwacji bezpośredniej, umowa najmu zostaje zawarta pomiędzy Dostawcą, czy też właścicielem nieruchomości, a Gościem, natomiast atraveo, działając jako pośrednik, może wspierać Gościa w zarządzaniu transakcjami, zwrotami, anulowaniami i sporami poprzez bezpośrednią obsługę klienta tylko w przypadku transakcji za pośrednictwem zintegrowanego dostawcy usług płatniczych. We wszystkich innych przypadkach rezerwacji bezpośrednich spory muszą być rozstrzygane z Dostawcą, ponieważ atraveo nie obsługuje procesów płatności za pośrednictwem wyżej wymienionego dostawcy, a tym samym nie jest w stanie zarządzać zwrotami, anulowaniami lub innymi potencjalnymi transakcjami.

(4) Ustalenia umowne obowiązują również w przypadku Rezerwacji bezpośrednich za pośrednictwem Platformy, jeśli atraveo gromadzi dane i informacje Gościa w celu pośredniczenia w Rezerwacji bezpośredniej u Dostawcy. Odpowiedni Gość i atraveo zawierają jedynie umowę o pośrednictwo, na mocy której oświadczenia i niezbędne informacje Gościa są przekazywane Dostawcy. O ile zostanie to wyszczególnione podczas składania zamówienia, atraveo pobierze za te usługi bezzwrotne opłaty serwisowe. Opłata serwisowa może być różna i zostanie podana w momencie dokonywania rezerwacji. Jeżeli stosowana jest inna waluta lub określona metoda płatności, łączna kwota może zostać zmodyfikowana ze względu na kurs wymiany walut lub opłaty bankowe.

(5) Dostawca usług płatniczych otrzymuje w ten sposób płatność od Gości na rzecz Dostawcy na odrębne konto Dostawcy i płaci Dostawcy odpowiednią kwotę. Płatności z tego typu ułatwieniem przetwarzane są na rzecz i w imieniu Dostawcy i służą pokryciu kwoty należnej za Rezerwację bezpośrednią u Dostawcy.

(6) Aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu lub oszustwu, dostawca usług płatniczych lub zintegrowani dostawcy innych metod płatności (np. Klarna) mogą przeprowadzać kontrole tożsamości poszczególnych metod płatności wybranych przez Gościa (np. polecenie zapłaty). Informacje o szczegółach przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności.

4. Ceny

(1) Ceny ofertowe wyszczególnione w Ofertach określane są przez Dostawców i aktualizowane przynajmniej raz dziennie.

(2) Łączna cena może obejmować opłaty serwisowe w wysokości wyświetlonej Gościom w chwili ukończenia Rezerwacji bezpośredniej podczas składania zamówienia.

(3) Ceny rozumiane są jako ceny całkowite dla danej oferty. Przedstawione ceny domyślnie obejmują jeden nocleg. Goście mogą zmienić ustawienia i zobaczyć ceny za pobyt w wybranym przedziale czasowym. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i pełne przedstawienie cen w ramach Oferty. Jednocześnie, przy przekierowaniu na stronę internetową Dostawcy mogą być widoczne inne koszty, niewidoczne na samej platformie.

(4) atraveo nie gwarantuje dokładności cen wyświetlanych w ramach Oferty lub innych informacji. Po przekierowaniu, Goście zobowiązani są sprawdzić szczegóły na stronie Dostawcy przed dokonaniem rezerwacji.

5. Konta

(1) Korzystanie z niektórych funkcji lub usług oferowanych na Platformie wymaga utworzenia konta użytkownika.

(2) Konto można utworzyć za pomocą osobistego adresu e-mail (również przez Google) lub profilu na portalu społecznościowym (np. Facebook lub Apple). Konto zostaje utworzone również wtedy, gdy Gość zapisze się do newslettera albo jeśli dla danej Oferty wysłane zostanie zapytanie bądź rezerwacja przez Rezerwację bezpośrednią.

(3) Jeżeli konto zostaje utworzone przez sieć społecznościową lub Google, do jego utworzenia wykorzystywane są dane pozyskane z tej sieci społecznościowej lub Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

(4) Gość musi zapewnić prawidłowość i kompletność przekazanych danych osobowych. Gość odpowiada za swoje konto zarówno wobec atraveo, jak i wobec podmiotów zewnętrznych. Dlatego też Gość jest zobowiązany do zachowania poufności danych swojego konta i nie może ich udostępniać osobom trzecim. Gość jest zobowiązany poinformować atraveo o jakimkolwiek (w tym potencjalnym) nieuprawnionym użyciu konta.

(5) Dostęp do konta możliwy jest za pomocą jakiegokolwiek urządzenia. Gość otrzymuje osobisty link do logowania przez e-mail lub może używać do logowania osobistego profilu sieci społecznościowej wykorzystywanej do rejestracji.

(6) atraveo zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania kont, do ich nieodwołalnego usunięcia lub do podjęcia innych niezbędnych działań, jeśli Gość naruszy obowiązujące prawo, niniejsze OWH lub inne obowiązujące warunki umowy.

(7) Żądanie usunięcia konta można wysłać mailem na adres: [email protected] lub w ustawieniach profilu aplikacji.

6. Wytyczne dotyczące treści

(1) atraveo zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania w całości lub w części wszelkich treści, w tym recenzji, zamieszczanych na Platformie, jeżeli naruszają one niniejsze OWH lub Wytyczne dotyczące treści bądź z dowolnej innej przyczyny, według własnego uznania.

(2) Goście mogą zgłaszać treści, które naruszają niniejsze OWH lub Wytyczne dotyczące treści, poprzez kliknięcie przycisków powiadomienia i wypełnienie stosownego formularza. Przyciski powiadomienia są umieszczone w widocznych miejscach na Platformie.

(3) Gość, który dokonuje takiego zgłoszenia, zostanie niezwłocznie poinformowany o decyzji atraveo drogą mailową. Jeżeli dotyczy, autor treści rzekomo niezgodnych z wymogami również zostanie poinformowany drogą mailową o decyzji o usunięciu lub edycji treści. Zarówno Gość, jak i autor, będą mieli możliwość odwołania się od takich decyzji.

7. Prywatność

(1) atraveo traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych udostępnianych przez Gości.

(2) Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie za zgodą Gościa albo w przypadkach, w których jest to dozwolone przez prawo. Szczegóły zawarte są w polityce prywatności.

(3) W kontekście Rezerwacji bezpośredniej niezbędne dane Gości przekazywane są odpowiedniemu Dostawcy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

8. Odpowiedzialność

(1) Dostawcy są odpowiedzialni za oferty, które zintegrowali i połączyli w ramach Platformy oraz za wszelkie związane z nimi oświadczenia. atraveo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji udostępnianych przez Dostawców ani za ich aktualność. Dlatego atraveo nie odpowiada za dokładność, jakość, kompletność, rzetelność lub wiarygodność treści zamieszczanych przez Dostawców. Dotyczy to w szczególności zdjęć w Ofertach i/lub recenzjach Gości.

(2) atraveo odpowiada wyłącznie za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, spowodowane umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa. Zwykła lekkomyślność nie podlega odpowiedzialności za wyjątkiem szkód na życiu lub zdrowiu i roszczeń opartych na ustawie o odpowiedzialności za produkt. Ponadto atraveo ponosi odpowiedzialność za każde niedbałe naruszenie podstawowego zobowiązania umownego, to znaczy zobowiązań, które z natury rzeczy umożliwiają prawidłową realizację umowy, i co do których kontrahent zwykle może liczyć i oczekiwać na wypełnienie.

(3) W zakresie, w jakim odpowiedzialność atraveo jest wyłączona lub ograniczona zgodnie z punktem (2), odnosi się to również do osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

(4) Z uwagi na to, że atraveo nie jest stroną umowy przy Rezerwacji bezpośredniej, Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z odpowiednim Dostawcą w celu anulowania rezerwacji (odwołania lub odstąpienia). atraveo może dołożyć wszelkich starań, aby pomóc Gościowi w anulowaniu rezerwacji, działając jako pośrednik. atraveo nie ponosi jednak odpowiedzialności za dostępność Oferty, prawidłową dostawę i satysfakcjonującą realizację zarezerwowanych ofert. Wszelkie roszczenia należy podnosić względem odpowiedniego dostawcy.

(5) Wyświetlanie treści generowanych przez użytkowników lub postów osób trzecich na Platformie, nie oznacza zatwierdzenia przez atraveo (tzn. przyjęcia za własne).

(6) Odpowiedzialność za siłę wyższą jest wykluczona.

9. Zmiany w OWH

(1) atraveo zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszych OWH po przekazaniu stosownej informacji.

(2) Jeżeli Gość nie sprzeciwi się zmianom w ciągu sześciu tygodni od daty ogłoszenia, zmienione OWH uznaje się za zaakceptowane przez Gościa. Gość otrzyma przypomnienie o tym fakcie w momencie ogłoszenia zmian.

(3) Jeżeli zmiany niniejszych OWH (i) nie stanowią istotnej zmiany (w tym m.in. definicji charakteru i zakresu usług atraveo); lub (ii) są wymagane przez prawo, orzeczenie wysokiego sądu lub wiążące postanowienie właściwego organu, dalsze korzystanie z Platformy po dacie wejścia zmiany w życie uznaje się za akceptację zmienionych OWH. atraveo ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w dowolnym momencie, jeżeli Gość sprzeciwi się takim (i) nieistotnym lub (ii) wymaganym przez prawo zmianom niniejszych OWH.

10. Warunki końcowe

(1) Stosowane jest prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeżeli Gość jest konsumentem z UE, a ustawowe zasady ochrony konsumentów bezwzględnie obowiązujące w jego kraju zamieszkania (państwo członkowskie UE) są dla niego bardziej korzystne, takie zasady mają zastosowanie pomimo naszego wyboru prawa niemieckiego. Jako konsumenci z UE, Goście mogą dochodzić roszczeń w związku z niniejszymi OWS przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a także przed sądem właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności atraveo w Niemczech. atraveo może występować z powództwem przeciwko Gościom przed sądami w kraju ich zamieszkania w UE. W przeciwnym wypadku spory podlegają prawu niemieckiemu oraz wyłącznej właściwości sądów niemieckich.

(2) Jeżeli jedno z postanowień niniejszych OWH stanie się nieważne w całości lub w części lub okaże się sprzeczne z przepisami prawa, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień umowy.

(3) Komisja Europejska dostarcza platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/;atraveo nie uczestniczy, ani nie jest zobowiązane uczestniczyć w rozwiązywaniu sporów online przed instytucją powołaną do rozstrzygania sporów konsumenckich.


Obowiązuje od marca 2024 r. – Poprzednią wersję można znaleźć tutaj.

Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania danych na stronie atraveo.pl

Prywatność danych jest kwestią zaufania, a zaufanie naszych klientów ma kluczowe znaczenie dla atraveo. Z tego względu przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych a także do zgodności z prawem ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania w ramach świadczenia usług przez atraveo w naszej aplikacji i na naszej stronie internetowej atraveo.pl. W niniejszej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane, aby przejrzyście przedstawić proces użycia danych.

1. Informacje ogólne

Poniższa polityka prywatności zawiera informacje o sposobach i zakresie przetwarzania danych przez atraveo. Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednie albo pośrednie powiązanie albo skojarzenie z określonym użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko albo adres e-mail.

2. Nazwisko i dane kontaktowe administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz inspektora ochrony danych powołanego przez spółkę

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do przetwarzania danych przez spółkę atraveo GmbH, Peter-Müller-Str. 10, 40468 Düsseldorf, („administrator”, w dalszej części „atraveo”), dostępną pod adresem [email protected], w związku z następującą stroną internetową albo aplikacją: www.atraveo.pl.

Z inspektorem ochrony danych powołanym przez spółkę atraveo można skontaktować się pod adresem: [email protected] (Claudia Gorzolla).

3. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna i prawnie uzasadniony interes, którym kieruje się HomeToGo albo podmiot trzeci, a także kategorie odbiorców

3.1. Uzyskiwanie dostępu do strony internetowej/aplikacji

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej/aplikacji, przeglądarka używana na urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera strony/aplikacji i tymczasowo przechowuje je w miejscu nazywanym logiem. Nie mamy na to wpływu. Poniższe informacje zostaną zebrane nawet w przypadku niewykonania żadnych działań przez użytkownika i będą przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP urządzenia uzyskującego dostęp i połączonego z siecią
 • data i godzina uzyskania dostępu
 • nazwa i URL wyszukiwanego pliku
 • strona internetowa/aplikacja, z której uzyskano dostęp (URL referrera)
 • wykorzystywana przeglądarka i potencjalnie system operacyjny komputera połączonego z siecią, a także nazwa dostawcy usług internetowych
 • wykorzystywane urządzenia (np. komputer stacjonarny albo smartfon)
 • język stosowany w przeglądarce

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest artykuł 6 (1) (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes opiera się na celach zbierania danych wymienionych poniżej. Podkreślamy, że na podstawie zbieranych danych nie jesteśmy w stanie uzyskać bezpośredniego powiązania z danym użytkownikiem i ustalić jego tożsamości i nie próbujemy tego robić.

Adres IP urządzenia i inne dane wymienione powyżej wykorzystujemy do następujących celów:

 • zapewnienie bezproblemowego połączenia
 • zapewnienie wygodnego korzystania ze strony internetowej/aplikacji
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu

Dane zostaną usunięte gdy tylko ustanie pierwotna przyczyna ich zgromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu zapewnienia dostępności strony powyższy warunek zostaje spełniony wraz z zakończeniem danej sesji. Dane są przechowywane przez okres do 6 tygodni, a następnie automatycznie usuwane, co uniemożliwia przypisanie ich do użytkownika.

Ponadto na stronie internetowej/w aplikacji wykorzystujemy pliki znane jako cookie, narzędzia śledzenia i targetowania oraz wtyczki do mediów społecznościowych. Szczegóły dotyczące wykorzystywanych procedur oraz informacje o sposobie użycia danych w tym zakresie przedstawiono poniżej.

3.2. Tworzenie i korzystanie z konta użytkownika; rezerwacje, zapytania o rezerwacje oraz gwarancja zwrotu pieniędzy przez atraveo

3.2.1. Tworzenie konta

Podczas tworzenia konta użytkownika do korzystania z naszych usług przetwarzamy dane osobowe w jeden z poniższych sposobów:

 • w przypadku logowania przy użyciu Google (logowanie przy użyciu portalu społecznościowego) zapisujemy adres Gmail oraz informacje przesłane z konta Google (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, link do konta Google oraz domena najwyższego poziomu, płeć i domena hostowana)
 • w przypadku logowania przy użyciu Facebooka (login do portalu społecznościowego: Facebook Connect), adres e-mail i publiczne informacje z konta Facebook (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, grupa wiekowa, płeć, język, kraj i inne publiczne informacje)
 • w naszej aplikacji na urządzeniach Apple, przy logowaniu się za pomocą Apple (login Apple) Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko zapisane na koncie Apple (w ustawieniach konta Apple możesz również ukryć te dane przesłać nam adres generowany przez Apple)
 • w przypadku logowania przy użyciu adresu e-mail – adres e-mail.

Podobnie konto jest tworzone po wprowadzeniu adresu e-mail i dokonaniu rezerwacji albo wysłaniu zapytania o rezerwację za pośrednictwem naszej strony internetowej (patrz punkt 3.2.2.), a także w przypadku wyboru opcji gwarancji zwrotu pieniędzy przez atraveo (patrz punkt 3.3.). Skorzystanie z tych usług z przyczyn technicznych wymaga utworzenia konta użytkownika, przechowywania adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz danych dotyczących podróży.

Przy każdym logowaniu zapisywane są informacje techniczne o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o wyszukiwanych treściach. Pomaga nam to podnieść ogólną jakość korzystania ze strony internetowej, a także innych usług.

Podstawą prawną takiego działania jest artykuł 6 (1) (b) oraz (f) RODO. Użytkownicy przekazują nam dane w oparciu o stosunek umowny między użytkownikami a spółką. Nasz prawnie uzasadniony interes opiera się również na dążeniu do ochrony tożsamości użytkowników oraz zapobieganiu działaniom niezgodnym z prawem.

Zebrane dane usuniemy nie później niż po trzech latach od chwili wygaśnięcia umowy na korzystanie z platformy, chyba że będziemy podlegać przepisom prawnym, w myśl których będziemy zobowiązani do przechowywania Twoich danych przez dłuższy czas.

3.2.2. Rezerwacje i zapytania o rezerwacje oraz przetwarzanie płatności

Nie świadczymy samodzielnie usług turystycznych. Umożliwiamy jedynie rezerwowanie usług turystycznych oferowanych przez naszych partnerów.

Gdy otrzymujemy zapytanie o rezerwacje, zbieramy poniższe dane jedynie w celu przekazania ich partnerom:

 • wybrane daty przyjazdu i odjazdu
 • imię i nazwisko
 • liczba gości
 • adres e-mail
 • (opcjonalnie) wiadomość do właściciela lokalu

W przypadku dokonania rezerwacji zbieramy poniższe dane jedynie w celu przekazania ich partnerom:

 • daty przyjazdu i odjazdu
 • imię i nazwisko
 • liczba gości
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • (opcjonalnie) wybierz dodatki
 • metoda płatności, przy czym przetwarzaniem płatności zajmuje się – chyba że wskazano inaczej – pośrednik płatności Datatrans (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zurych, Szwajcaria), z którym zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych.

Zbieranie wyżej wymienionych danych i ich przekazanie do partnerów jest czynnością przedumowną, konieczną do zawarcia umowy z jednym z partnerów (artykuł 6 (1) (b) RODO).

W przypadku rezerwacji przez system Direct Booking atraveo, obsługa płatności może alternatywnie być realizowana przez dostawcę usług płatności z którym zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Ten dostawca usług płatniczych przetwarza wszystkie dane (imię i nazwisko, dane płatności, takie jak dane karty kredytowej/informacja o przelewie bankowym, adres rozliczeniowy, informacje o plikach cookie lub inne dane) niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznej i ważnej transakcji płatniczej, wykrywania oszustw, oceny ryzyka lub zastosowania metody rozliczenia w celu dokonania płatności w ramach rezerwacji, poprzez wpłatę prawidłowej kwoty odpowiedniemu partnerowi i ewentualne uiszczenie opłaty za usługę atraveo. Mechanizm odwrotny ma zastosowanie w przypadku anulowania płatności, jeżeli operator usługi płatniczej wyda dyspozycję pełnego lub częściowego zwrotu – do wypłaty kwoty zwrotu na Twoje konto, początkowo wykorzystanie do płatności.

Podstawą prawną przetwarzania danych płatności jest artykuł 6 (1) (f) RODO. Nasz uzasadniony interes opiera się na naszym biznesowym interesie polegającym na dostarczaniu Państwu usług Rezerwacji Bezpośredniej, podczas gdy my chronimy Twoje dane osobowe poprzez umowę o przetwarzaniu danych z dostawcą usług płatniczych. Zwracamy uwagę, że nie gromadzimy poufnych informacji dotyczących płatności, takich jak dane karty kredytowej. Transakcje są przetwarzane przez wyżej wymienioną usługę płatniczą zgodną z PCI. Klikając jedną z oferowanych metod płatności (np. karta kredytowa, faktura) wyrażasz zgodę na korzystanie z usługi płatniczej, outsourcing takiej usługi oraz związane z tym przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych.

Aby móc zaoferować Ci metody płatności Klarna, przekazujemy Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres i e-mail) - za Twoją zgodą - firmie Klarna, aby mogła ona ocenić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z jej metod płatności i dostosować je do Twoich potrzeb. Przekazane dane osobowe są przetwarzane w sposób opisany w polityce prywatności Klarna https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

3.3. Tworzenie konta z gwarancją zwrotu pieniędzy przez atraveo

Wybór gwarancji zwrotu pieniędzy przez atraveo w ramach rezerwacji bezpośredniej, powoduje automatyczne utworzenie konta użytkownika. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez atraveo jest ubezpieczeniem zapewnianym przez AWP P&C S.A. (Allianz Global Assistance, w dalszej części jako „ubezpieczyciel”), z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia grupowego.

W celu objęcia użytkowników i współpodróżujących ubezpieczeniem, poniższe dane zbieramy i przekazujemy do pośrednika ubezpieczeniowego – Kasko Germany UG:

 • daty przyjazdu i odjazdu
 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • data złożenia rezerwacji
 • numer rezerwacji

Te dane zapisujemy wyłącznie w celu przetwarzania powiązanego z umową ubezpieczenia, na okres wymagany prawnie od ubezpieczyciela w stosunku do użytkownika, czyli beneficjenta. Podstawą prawną jest artykuł 6 (1) (b) RODO.

3.4. Logowanie przy użyciu portali społecznościowych (Facebook albo Google)

3.4.1. Facebook Connect

W przypadku logowania przy użyciu Facebook Connect nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). W ramach tego procesu Facebook wykrywa wykorzystanie danych do logowania do atraveo.

Jeśli użytkownik wyraził serwisowi Facebook jednoznaczną zgodę w rozumieniu artykułu 6 (1) (a) RODO, dane osobowe zostaną przekazane nam w ramach procesu rejestracji przy użyciu portalu społecznościowego. Wykorzystujemy następujące przekazane nam dane, przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • adres e-mail
 • nazwa profilu Facebook (imię i nazwisko)
 • zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle profilu Facebook
 • przedział wiekowy (ponad 18 lat, ponad 21 lat)
 • link do konta Facebook
 • płeć
 • domena najwyższego poziomu konta Facebook, na którym użytkownik jest zalogowany
 • strefa czasowa wybrana na portalu Facebook

Te dane wykorzystujemy do

 • identyfikacji użytkowników jako naszych partnerów umownych
 • utworzenia konta użytkownika
 • skontrolowania poprawności wprowadzonych danych

Podstawą prawną takiego działania jest artykuł 6 (1) (b) RODO. Korzystanie z tych danych umożliwia nam spełnienie zobowiązań umownych, wynikających z warunków świadczenia usług (artykuł 6 (1) (b) RODO). Zebrane dane usuniemy nie później niż w chwili wygaśnięcia umowy na korzystanie z platformy.

Użytkownicy mają możliwość zablokowania powiązania z kontem Facebook.

Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych przez usługodawcę, a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy).

3.4.2. Logowanie za pośrednictwem Google

W przypadku logowania za pośrednictwem Google, wybierając „G kontynuuj z Google”, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). W ramach tego procesu Google wykrywa wykorzystanie danych do logowania do atraveo. Nie uzyskujemy przy tym informacji o koncie Google użytkownika. Następnie Google informuje użytkownika, że dane powiązane z kontem Google zostaną nam udostępnione i wskazuje na konkretne typy danych.

Rejestrację i korzystanie z Google reguluje polityka prywatności Google, a także warunki świadczenia usług (https://policies.google.com/privacy?hl).

Jeśli użytkownik wyraził serwisowi Google jednoznaczną zgodę w rozumieniu artykułu 6 (1) (a) RODO, dane osobowe zostaną przekazane nam w ramach procesu rejestracji przy użyciu portalu społecznościowego. Wykorzystujemy następujące przekazane nam dane, przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • adres e-mail
 • nazwa profilu Google (imię i nazwisko)
 • zdjęcie profilowe (albo awatar) wykorzystywane w Google
 • link do konta Google
 • płeć
 • domena najwyższego poziomu konta Google, na którym użytkownik jest zalogowany
 • domena, którą użytkownik zarządza w Google (domena hostowana, HD)

Te dane wykorzystujemy do

 • identyfikacji użytkowników jako naszych partnerów umownych
 • utworzenia konta użytkownika
 • skontrolowania poprawności wprowadzonych danych

Podstawą prawną takiego działania jest artykuł 6 (1) (b) RODO. Korzystanie z tych danych umożliwia nam spełnienie zobowiązań umownych, wynikających z warunków świadczenia usług (artykuł 6 (1) (b) RODO). Zebrane dane usuniemy nie później niż w chwili wygaśnięcia umowy na korzystanie z platformy.

Użytkownicy mają możliwość zablokowania powiązania z kontem Google.

Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych przez usługodawcę, a także powiązane z tym prawa i opcje konfiguracji umożliwiające ochronę prywatności opisano w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl).

3.4.4 Jeśli zarejestrowałeś się u nas jako właściciel, będziesz regularnie otrzymywać od nas e-maile transakcyjne z ważnymi informacjami dotyczącymi naszego partnerstwa, np. związanymi z Twoim kontem lub istotnymi aktualizacjami naszego systemu.

3.5. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

3.5.1. Newsletter

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy subskrypcję newslettera. Aby uniknąć błędów podczas wprowadzania adresu e-mail, korzystamy z procesu zwanego double opt-in: po wprowadzeniu adresu e-mail do pola rejestracji wysyłamy link potwierdzający. E-mail zostanie dodany do listy mailingowej wyłącznie po kliknięciu linku potwierdzającego. Użytkownik zawsze może cofnąć zgodę w ten sposób, ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z tego prawa wystarczy kliknąć link rezygnacji z subskrypcji.

3.5.2. Polecane produkty

Wysyłamy wiadomości e-mail zawierające polecane przez nas produkty. Użytkownicy otrzymują te wiadomości niezależnie od tego, czy zasubskrybowali newsletter. Postępujemy w ten sposób, aby zapewnić użytkownikom informacje o produktach z naszej oferty, które mogą ich zainteresować ze względu na wcześniejsze wyszukiwania.

Użytkownicy mogą w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o polecanych produktach. Potrzebne do tego dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2. Oprócz tego w każdym e-mailu znajduje się link służący do rezygnacji z subskrypcji.

3.5.3. Marketing spersonalizowany

Aby zapewniać użytkownikom informacje możliwie zbliżone do ich zainteresowań, kategoryzujemy profile użytkowników. W tym celu wykorzystujemy informacje o wyszukiwaniach w celu indywidualnego dostosowania newslettera i maili promocyjnych. Dążymy do przesyłania materiałów marketingowych powiązanych z rzeczywistymi potrzebami użytkowników, aby uniknąć niechcianych reklam.

Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest artykuł 6 (1) (f) RODO. Przetwarzanie istniejących danych klientów do celów marketingowych jest uznawane za prawnie uzasadniony interes.

3.5.4 Powiadomienia push

W naszej aplikacji można włączyć powiadomienia push, zawierające skrót istotnych informacji i wiadomości o naszych usługach. Powiadomienia te mogą być wyświetlane nawet wtedy, gdy aplikacja nie jest używana. Jeżeli użytkownik zezwoli na powiadomienia push albo włączy je, do danego urządzenia zostanie przypisany token. Token jest zaszyfrowanym identyfikatorem, wykorzystywanym do realizacji technicznej powiadomień push. Przy wysyłaniu powiadomień push korzystamy z usług Accengage S.A., 31 rue du 4 Septembre, 75 002 Paris, Francja. W ramach procesu zostają zebrane i przesłane dane (identyfikator push, adres IP, czas dostępu, identyfikator reklamowy jeśli jest używany i dane lokalizacyjne jeśli są używane). Dodatkowo zbierane i przechowywane są dane o wykorzystaniu powiadomień push (takie jak częstotliwość otwierania i czas wyświetlania) w celu rozwijania i indywidualizacji naszych usług. Accengage otrzyma niezbędne dane tylko za zgodą użytkownika. Użytkownik zawsze może cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość. Powiadomienia push można włączać i wyłączać w dowolnym momencie poprzez ustawienia urządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Accengage pod https://www.accengage.com/privacy-policy.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w kontekście powiadomień jest art. 6 (1) (a) RODO, a dla analizy w celu indywidualizacji usług art. 6 (1) (f) RODO. Dane użytkownika będą przechowywane tylko przez czas użytkowania usług powiadomień push.

3.5.5. Transfer do podmiotów zewnętrznych

Aby wyświetlać reklamy, oparte na Twoich zainteresowaniach, wyłącznie za Twoją zgodą, udostępnimy Twój adres e-mail w formie klucza hash (pseudonimizowanej) do Google i Facebooka. Zawarliśmy odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych z Google i Facebookiem.

Podstawę prawną dla przeniesienia Twojego hashowanego adresu e-mail do Google lub Facebooka stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zawsze możesz cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość wysyłając mail na adres [email protected].

Więcej informacji o prywatności danych w Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

a w Facebooku, tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/

3.5.6. Prawo do sprzeciwu

Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do wyżej wymienionych celów, oddzielnie dla każdego kanału komunikacyjnego, ze skutkiem na przyszłość. Z tego prawa użytkownik może skorzystać w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy wysłać e-mail na [email protected] albo list na adres atarveo podany w punkcie 2 powyżej.

W przypadku wniesienia sprzeciwu adres nie będzie przetwarzany w związku z działaniami marketingowymi. Informujemy, że w wyjątkowych przypadkach materiały marketingowe mogą być wysyłane przez jakiś czas po odebraniu sprzeciwu wysłanego przez użytkownika. Jest to spowodowane warunkami technicznymi w związku z czasem niezbędnym do zarządzania wysyłaniem materiałów marketingowych i nie oznacza to, że nie uwzględniliśmy sprzeciwu użytkownika. Dziękujemy za wyrozumiałość.

3.6. Cookies – informacje ogólne

Na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach korzystamy z cookies, pixels, web beacons lub podobne technologie w oparciu o artykuł 6 (1) (a), (b) i (f) RODO. Cookies to niewielkie pliki, automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu podczas odwiedzin na naszej stronie albo korzystania z aplikacji. Pixels i web beacon to małe grafiki i kody używane do pomiaru aktywności na naszej stronie internetowej. Poniżej, pixels i web beacons oraz podobne technologie są również objęte terminem „cookies”.

Cookies nie oddziałują negatywnie na urządzenie, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Informacje przechowywane w plikach cookie są powiązane z określonym, wykorzystywanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jednocześnie uzyskujemy informacje o tożsamości użytkowników.

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową lub do naszej aplikacji pojawia się okienko o stosowaniu cookies.

Niektóre cookies pomagają nam dostarczać naszym użytkownikom optymalnych funkcjonalności w serwisie oraz umożliwiają bezpieczne poruszanie się po naszej stronie internetowej i aplikacji (funkcjonalne pliki cookies). Funkcjonalne pliki cookies są technicznie niezbędne dla bezpieczeństwa, ustawień użytkownika i obsługi użytkownika (np. w celu dokonania rezerwacji, utworzenia konta użytkownika, zapisania preferowanych wyszukiwań). Ze względu na podstawowe znaczenie dla działania i funkcjonalności naszych stron internetowych i aplikacji, przetwarzanie danych w przypadku funkcjonalnych cookies opiera się na artykule 6 (1) (f) RODO oraz na wypełnieniu naszych zasad postępowania, zgodnie z artykułem 6 (1) (b) RODO. Cookie wykorzystywane są po części do optymalizacji naszych usług. Przykładowo korzystamy z tzw. cookie sesji w celu wykrycia, czy dany użytkownik odwiedzał w przeszłości określone podstrony na naszej witrynie i czy już zalogował się do swojego konta. Te pliki są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej. Oprócz tego, w celu zapewnienia spełnienia naszych warunków handlowych (OWH), wykorzystujemy tymczasowe cookie, przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę w celu skorzystania z usług, automatycznie wykryjemy, że to kolejne odwiedziny, a także odzyskamy wszystkie wprowadzone informacje i zastosowane ustawienia, abyśmy mogli dostarczyć Ci nasze usługi.

Jeśli masz już konto i zalogujesz się się albo skorzystasz z funkcji „Nie wylogowuj mnie”, informacje przechowywane w cookie zostaną dodane do Twojego konta.

Oprócz tego, w oparciu o artykuł 6 (1) (a) RODO, wykorzystujemy cookies do statystycznej analizy korzystania ze strony internetowej i optymalizacji naszych usług, a także cookies marketingowe do wyświetlania informacji dopasowanych do potrzeb danego użytkownika. Te cookies są usuwane dopiero po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody do momentu wycofania. Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę, dostosowując ustawienia cookies. Ponadto możesz tak skonfigurować przeglądarkę, aby na komputerze nie były przechowywane cookies albo aby zawsze przed utworzeniem pliku cookie wyświetlał się komunikat. Całkowita dezaktywacja cookie może spowodować, że pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej lub aplikacji będzie niemożliwe.

Okres przechowywania cookies zmienia się zależnie od przeznaczenia plików. W każdym razie, pliki zostają automatycznie usunięte po określonym czasie. Poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat wszystkich wykorzystywanych przez nas cookies analitycznych i marketingowych.

3.7. Cookies i narzędzia analityczne

Stosujemy narzędzia analityczne do personalizacji i stałej optymalizacji stron internetowych i aplikacji zgodnie z potrzebami użytkowników. Podstawą takiego działania jest artykuł 6 (1) (f) RODO, zezwalający nam na analizowanie korzystania ze strony lub aplikacji.

3.7.1. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci dostarczanej przez Google. W ramach tego tworzymy spseudonimizowane profile użytkowania oraz korzystamy z cookie. Informacje wygenerowane przez cookie, dotyczące korzystania ze strony, np.

 • rodzaj/wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • URL referrera (poprzednio odwiedzanej strony)
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • czas wysłania żądania do serwera

są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google świadczy usługi zgodnie z polityką prywatności i Tarczą Prywatności USA i jest członkiem programu Tarczy Prywatności USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Ponadto zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych w celu korzystania z Google Analytics. Zgodnie z tą umową Google oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i zapewnia ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony, sporządzania raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług powiązanych z korzystaniem z witryny oraz internetu dla celów badania rynku i dostosowywania wyglądu tych stron internetowych do potrzeb ich użytkowników. Te informacje mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, jeśli wymaga tego prawo albo jeśli zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych z tymi podmiotami. W żadnym wypadku nie dojdzie do połączenia adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi pochodzącymi od Google. Adresy IP są anonimizowane, co oznacza, że nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika („maskowanie IP”).

Użytkownik może zapobiec instalowaniu cookie, dokonując adekwatnych ustawień w przeglądarce. Całkowita dezaktywacja cookie może spowodować, że pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej będzie niemożliwe. Oprócz tego użytkownik może zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem ze strony (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek wykorzystywanych na urządzeniach mobilnych, zbieraniu danych przez Google Analytics można zapobiec, klikając ten link. W takim wypadku zostanie utworzony cookie opt out, zapobiegający przyszłemu zbieraniu danych podczas odwiedzin na tej stronie. Cookie opt out jest aktywny tylko w danej przeglądarce i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika tylko dla naszej witryny. Usunięcie cookie z przeglądarki spowoduje, że konieczne będzie ponowne utworzenie cookie opt out.

Więcej informacji związanych z prywatnością danych zapewnianą przez Google Analytics znajduje się na tej stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

3.7.2. Google Tag Manager

Korzystamy z usługi Google Tag Manager. Ta usługa Google umożliwia zarządzanie tagami witryny za pomocą interfejsu użytkownika. Implementowane są tylko tagi, oznacza to, że żadne pliki cookie nie są ustawione i nie są gromadzone dane osobowe. Tag Manager powoduje uruchamianie innych tagów, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji domeny lub poziomu plików cookie, dotyczy to wszystkich tagów śledzenia, które zostały zaimplementowane za pomocą usługi Google Tag Manager. W celu uzyskania większej ilości informacji, zobacz Wskazówki korzystania z usługi Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

3.7.3. New Relic

W celu monitorowania dostępności i wydajności serwerów wykorzystujemy usługę analizy sieci – „New Relic” – dostarczaną przez New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Przy wykorzystaniu spseudonimizowanych danych dotyczących użytkowania dokonujemy pomiaru wydajności technicznej (np. czasów odpowiedzi i realizacji zadania) w celu optymalizacji działania serwerów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności New Relic pod https://newrelic.com/privacy.

3.7.4. Snowplow

Korzystamy z otwartego oprogramowania do analizy sieci – Snowplow – dostarczanego przez Snowplow Analytics Limited, 32-38 Scrutton Street, Londyn, EC2A 4RQ, Wielka Brytania. Częścią tego procesu są pliki cookie. Informacje wygenerowane przez cookie, dotyczące korzystania ze strony, np.

 • rodzaj/wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • URL referrera (poprzednio odwiedzanej strony)
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • czas wysłania żądania do serwera
 • wyszukiwane frazy i ustawienia filtrów
 • kliknięcia na stronie internetowej

są przesyłane do serwera atraveo we Frankfurcie i tam przechowywane.

Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony, sporządzania raportów z aktywności oraz świadczenia innych usług powiązanych z korzystaniem z witryny oraz internetu dla celów badania rynku i dostosowywania wyglądu stron do potrzeb ich użytkowników.

3.7.5. Adjust

W naszej aplikacji wykorzystujemy usługi analityczne Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Niemcy. Usługi te zintegrowane są z naszą aplikacją poprzez środowisko deweloperskie (SDK – Software Developer Kit). Informacje wygenerowane w tym środowisku, np.

 • Adres IP,
 • ID urządzeń, w tym wszystkie identyfikatory reklamowe,
 • (dez)instalacja aplikacji atraveo na urządzeniu mobilnym,
 • nagłówek http zawierający wersję SDK procesora i agenta użytkownika (kraj, język, system operacyjny, wersja aplikacji)
 • informacje o urządzeniu użytkownika i aktywności w sieci
 • token aplikacji i zdarzenia

są zbierane i wykorzystywane przez Adjust GmbH do oceny korzystania z aplikacji, sporządzania raportów z jej działania oraz do dostarczania innych usług związanych z korzystaniem z aplikacji dla celów badania rynku i indywidualnego dostosowywania aplikacji. Zebrane dane w żadnym wypadku nie będą łączone z innymi danymi uzyskiwanymi przez Adjust z innych aplikacji.

Więcej informacji o polityce prywatności Adjust można znaleźć tutaj: https://www.adjust.com/privacy-policy/. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się śledzeniu przez Adjust, korzystając z opcji „Opt out” w polityce prywatności Adjust. Aby tego dokonać, należy wybrać urządzenie, na którym Adjust nie ma wykonywać śledzenia i wskazać jego identyfikator. Z aplikacji na wskazanym urządzeniu natychmiast usunięta zostanie funkcja śledzenia zachowań. Podczas dezinstalacji aplikacji atraveo, Adjust natychmiast skasuje Twoje dane, najpóźniej po upływie 28 dni.

3.7.6. TrackJS

Korzystamy z usług TrackJS LLC. Usługi TrackJS umożliwiają analizę błędów technicznych w JavaScript, abyśmy mogli ocenić i poprawić jakość naszej witryny i aplikacji. W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności TrackJS: https://trackjs.com/privacy/

3.7.7. Matomo

Dodatkowo korzystamy z otwartego oprogramowania Matomo (dawniej Piwik) – sieciowej usługi analitycznej dostarczanej przez InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia („Matomo”). W tym celu stosowane są cookie, umożliwiające analizę korzystania z naszej strony. Na podstawie tych danych można tworzyć i analizować spseudonimizowane profile użytkowników. Informacje wygenerowane przez te pliki cookie, takie jak rodzaj przeglądarki i spseudonimizowany adres IP, przetwarzane są na naszych serwerach. Informacje wygenerowane przez cookie w spseudonimizowanym profilu użytkownika nie są wykorzystywane do jego identyfikacji i nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

Więcej informacji o ochronie danych podczas stosowania Matomo można znaleźć tu: https://matomo.org/privacy-policy/. Pod tym adresem można wyrazić sprzeciw wobec śledzenia przez stronę, korzystając z opcji „opt out”.

3.8. Cookies marketingowe

Działania związane z marketingiem i targetowaniem wyszczególnione poniżej wprowadzane są na podstawie art. 6 (1) (a) RODO, pod warunkiem że wyrażono na nie zgodę. Targetowanie ma na celu umożliwienie indywidualnie ukierunkowanej reklamy. Poprzez zastosowanie marketingu i targetowania chcemy być pewni, że reklamy wyświetlane użytkownikom będą zgodne z ich zainteresowaniami.

3.8.1. Double Click

Na naszej stronie informacje wykorzystywane do optymalizacji reklam zbierane są i oceniane przy użyciu plików cookie (patrz punkt 3.6.). Aby było to możliwe korzystamy z technologii targetowania Google (Double Click). Te technologie umożliwiają nam dostarczanie użytkownikom zindywidualizowanych reklam, opartych na ich zainteresowaniach. Wykorzystywane pliki cookie dostarczają np. informacje o tym, jakimi produktami zainteresowany jest użytkownik. W oparciu o te informacje możemy również wyświetlać usługi na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych, ukierunkowanych na zainteresowania użytkownika, widocznego w jego dotychczasowych zachowaniach. Zbieranie i ocena zachowań użytkownika odbywa się wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie umożliwia jego identyfikacji. W szczególności zebrane informacje nie są łączone z informacjami osobowymi dotyczącymi użytkownika.

Plik cookie jest automatycznie usuwany po 30 dniach.

Preferencje wyświetlania reklam związanych z zainteresowaniami można ustawić za pomocą Google Ads Settings Manager (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl).

Więcej informacji oraz politykę prywatności w zakresie reklam i Google można znaleźć polityce prywatności i warunkach świadczenia usług przez Google (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl).

3.8.2. Google AdWords

atraveo korzysta z usługi Google AdWords, wykorzystującej śledzenie konwersji do pomiaru efektywności poszczególnych reklam, ofert i funkcji. W tym celu, w momencie kliknięcia reklamy Google zapisywany jest plik cookie. Plik ten nie pozwala na identyfikację użytkownika, lecz umożliwia stwierdzenie, czy użytkownik wraca na stronę z określoną ofertą w 30-dniowym terminie ważności cookie.

Każdy reklamodawca AdWords otrzymuje inny plik cookie. Uniemożliwia to śledzenie plików cookie przez stronę internetową reklamodawców AdWords. Informacje zebrane z wykorzystaniem cookie konwersji wykorzystywane są do generowania statystyki konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Śledzimy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji.

Można na stałe wyłączyć zapisywanie cookie konwersji Google poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Politykę prywatności Google związaną ze śledzeniem konwersji można znaleźć tu: https://services.google.com/sitestats/en.html.

3.8.3. Google Dynamic Remarketing

Korzystamy z Google Dynamic Remarketing z funkcjami wieloplatformowymi Google AdWords i Google DoubleClick.

Funkcja ta umożliwia nam połączenie grupy odbiorców reklam stworzonych przez Google Dynamic Remarketing z wieloplatformowymi funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób, opierając się na zainteresowaniach użytkowników, spersonalizowane treści reklamowe, dostosowane do użytkownika na podstawie jego dotychczasowego sposobu korzystania z przeglądarki na jednym urządzeniu (np. smartfonie), mogą być wyświetlane również na innym urządzeniu (np. na tablecie lub komputerze).

Po wyrażeniu odpowiednich zgód w Google, Google połączy w tym celu historię przeglądania sieci i historię aplikacji z kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane treści reklamowe mogą pojawiać się na wszystkich urządzeniach wykorzystywanych do logowania na koncie Google.

Aby umożliwić obsługę tej funkcji, Google Analytics zbiera zweryfikowane przez Google nazwy użytkowników, które zostają tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analitycs w celu określenia grup docelowych dla promocji wieloplatformowych.

Z opcji remarketingu wieloplatformowego i targetowania można zrezygnować na stałe, wyłączając spersonalizowaną reklamę na koncie Google. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

Więcej informacji oraz warunki prywatności danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

3.8.4. Google AdSense

Do wyświetlania reklam na naszej stronie wykorzystujemy Google AdSense. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyświetlać reklamy powiązane z zainteresowaniami użytkownika. Reklamy te można rozpoznać po odnośniku „Google Ads”. W tym celu Google korzysta z plików web beacon i cookie (patrz punkt 3.6.). Informacje wygenerowane przez pliki cookie i web beacon o korzystaniu z tej strony (wraz z adresem IP użytkownika) oraz o dostarczanych formatach reklamy przekazywane są do serwerów Google w USA i tam przechowywane. Google może udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym.

Włączyliśmy reklamy podmiotów zewnętrznych Google AdSense. Dane mogą być przesyłane do tych podmiotów (wymienionych pod adresem:https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie przez Google AdSense, wyłączając reklamę opartą na zainteresowaniach w Google poprzez link https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

Więcej informacji oraz warunki prywatności danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

3.8.5. Google AdMob

Korzystamy z Google AdMob, by wyświetlać reklamy w aplikacji atraveo. Google korzysta z „Identyfikatora odbiorcy reklam” Apple (dalej „ID reklamowy Apple”) do kontroli reklam w aplikacji. Spseudonimizowany profil użytkownika zostaje utworzony pod ID reklamowym Apple, dzięki czemu użytkownika można przypisać do różnych segmentów reklamowych na platformie reklamowej Apple, aby umożliwić wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

ID reklamowy Apple jest pseudonimem, uniemożliwiającym Google uzyskanie dostępu do pełnej treści danych osobowych. ID reklamowy Apple przysłany jest do serwera Google w USA i tam przechowywany.

Korzystaniu z ID reklamowego Apple można zapobiec, wybierając opcję „ograniczaj śledzenie reklam” w ustawieniach „Prywatność/Reklamy” w ustawieniach systemu. Alternatywnie można również wybrać „Wyzeruj ID odbiorcy reklam”, aby wygenerować nowy, dobierany losowo ID reklam Apple, zapobiegając w ten sposób utworzeniu profilu.

3.8.6. Criteo

Technologia pikseli (patrz punkt 3.7.5.) dostarczana przez Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France ("Criteo") pozwala na zbieranie i przechowywanie danych dla potrzeb marketingu i optymalizacji. Razem z Criteo określamy cel i środki przetwarzania danych, a tym samym wspólnie odpowiadamy za to przetwarzanie.

Piksele przesyłają do serwera sieciowego adres IP użytkownika, adres referrera ostatnio odwiedzonej strony, znacznik czasu przeglądania piksela, informacje o stosowanej przeglądarce i wcześniej zapisane informacje z pliku cookie. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili przy użyciu pseudonimów.

Technologie pikselowe Criteo umożliwiają nam ewaluację kampanii i treści reklamowych. Stosując specjalny algorytm, Criteo analizuje zachowanie podczas przeglądania internetu i może wykorzystywać indywidualnie dobrane rekomendacje produktów oraz spersonalizowane bannery reklamowe na innych stronach („publikatorzy”). Więcej informacji o technologii Criteo można znaleźć w polityce prywatności Criteo pod adresem: https://www.criteo.com/privacy/

Korzystanie z Criteo powoduje wczytywanie dodatkowych pikseli partnerów handlowych Criteo. Zestawienie publikatorów i sieci wczytujących piksele Criteo można znaleźć pod adresem: https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/. Dane zebrane za pomocą technologii Criteo nie będą wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Wyklucza się możliwość wszelkich zastosowań danych wykraczających poza powyższe oraz możliwość innego rodzaju transferu danych do podmiotów zewnętrznych.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje piksele. Użytkownicy mogą korzystać z odpowiednich narzędzi lub wtyczek przeglądarki uniemożliwiających wykorzystanie pikseli na naszych stronach (np. poprzez stosowanie dodatku „AdBlock” dla przeglądarki Firefox).

W dowolnym momencie można również wyrazić sprzeciw wobec spseudonimizowanej analizy zachowań podczas przeglądania internetu. Instrukcję wyłączenia usługi Criteo można znaleźć pod adresem https://www.criteo.com/privacy.

Zwracamy uwagę, że rezygnacja ze spersonalizowanych reklam od Criteo i innych partnerów będzie skutkować dalszym otrzymywaniem reklam, które jednak nie będą w takim samym stopniu dostosowane do zainteresowań i przyzwyczajeń użytkownika.

3.8.7. Bing Ads

Korzystamy z Bing Universal Event Tracking (UET) od Microsoft Bing Ads. Jest to usługa dostarczana przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA („Microsoft”). Umożliwia nam to śledzenie aktywności użytkowników na naszych stronach, jeśli użytkownicy trafiają na nie poprzez Bing Ads.

Kiedy użytkownik dociera na naszą stronę poprzez reklamę Bing Ads, na jego komputerze zapisywany jest plik cookie (patrz punkt 3.6.). Znacznik Bing UET jest zintegrowany z naszą stroną internetową. Jest to kod wykorzystywany do przechowywania danych o użytkowaniu naszej strony w połączeniu z plikami cookie. Między innymi zawiera on informacje o czasie spędzonym na stronie, o tym, które obszary strony otwarto, i jakie reklamy skierowały użytkownika na stronę. Nie są zbierane dane o tożsamości użytkownika.

Informacje są przesyłane do serwerów Microsoft w USA i tam przechowywane przez maksymalnie 180 dni.

Więcej informacji o usługach analitycznych Bing Ads można znaleźć na stronie Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć w polityce prywatności Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).

3.8.8. Outbrain

Na naszej stronie wykorzystujemy technologię dostarczaną przez Outbrain Inc., 39 West 13th Street, New York, NY 10011, USA (Outbrain, Outbrain Widgets, Outbrain Pixel). Technologia ta umożliwia nam stosowanie pikseli (patrz punkt 3.7.5.) oraz plików cookie (patrz punkt 3.6.) do oferowania treści, które mogą być interesujące dla użytkownika na naszej stronie internetowej lub na stronach podmiotów zewnętrznych („retargetowanie”). Rekomendacje zintegrowane przez Outbrain określane są na podstawie treści wcześniej czytanych przez użytkownika. Outbrain automatycznie kontroluje treść i dostarcza ją.

Wyświetlanie opiera się na pseudonimizacji. Po wybraniu odpowiedniej treści plik cookie korzysta z informacji o źródle urządzenia, typie przeglądarki i adresie IP użytkownika, w pełni zanimizowanych poprzez usunięcie ostatniego oktetu.

Więcej informacji o polityce prywatności Outbrain znajduje się tutaj: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy. Istnieje możliwość rezygnacji ze stosowania śledzenia Outbrain w celu prezentowania rekomendacji opartych na zainteresowaniach poprzez wybór pola „opt out” w ramach polityki prywatności Outbrain. Należy zwrócić uwagę, że trzeba osobno ustawić opt out dla każdego urządzenia wykorzystywanego do uzyskiwania dostępu do naszej strony. Po wyrażeniu sprzeciwu użytkownik nadal będzie otrzymywał interesujące, dodatkowe treści, nie będą one jednak oparte na jego wcześniejszym zachowaniu na naszych stronach.

3.8.9. Taboola

Na naszej stronie wykorzystywane są technologie Taboola Inc., 28 West 23rd St., New York, NY 10010, USA („Taboola”). Taboola wykorzystuje pliki cookie (patrz punkt 3.6.), zapisujące informacje o korzystaniu z poszczególnych treści i odwiedzinach na poszczególnych stronach (śledzenie konwersji). Plik cookie umożliwia nam tworzenie spseudonimizowanych profili użytkowania poprzez gromadzenie danych związanych z urządzeniem, a także danych logów, umożliwiając nam rekomendowanie treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Dzięki temu jesteśmy w stanie indywidualnie dostosowywać oferty do użytkowników. Profile użytkowania nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.

Więcej informacji o Taboola i możliwości wyłączenia plików cookie Taboola można znaleźć tutaj: https://www.taboola.com/privacy-policy

3.8.10. Facebook Custom Audiences

Dodatkowo korzystamy z Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences jest usługą marketingową Facebooka. Umożliwia nam wyświetlanie spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam na Facebooku określonym grupom spseudonimizowanych użytkowników naszej strony, którzy korzystają także z Facebooka.

Piksel Facebook Custom Audience jest zintegrowany z naszą stroną. Jest to kod Java Script wykorzystywany do przechowywania informacji o użytkowaniu strony, niebędących danymi osobowymi. Informacje te obejmują adres IP, rodzaj stosowanej przeglądarki, adres otwartej strony oraz adres strony, z której nastąpiło przejście. Informacje są przesyłane do serwerów Facebooka w USA. Na miejscu przeprowadzana jest automatyczna kontrola, czy zapisano plik cookie Facebooka. Cookie Facebooka automatycznie określa, czy dany użytkownik należy do istotnej dla nas grupy docelowej. Jeżeli tak jest, wyświetlimy odpowiednie reklamy na Facebooku. W ramach tego procesu tożsamość użytkownika nie jest ustalana ani przez nas, ani przez Facebooka.

Korzystaniu z Custom Audiences można się sprzeciwić na stronie Facebooka (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Po zalogowaniu się na konto Facebook użytkownik zostanie przeniesiony na stronę ustawień reklam na Facebooku.

Więcej informacji o prywatności na Facebooku, patrz polityka prywatności Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

3.8.11. RTB House

Na naszej stronie korzystamy z technologii RTB House S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polska. Technologia ta umożliwia nam stosowanie pikseli (patrz punkt 3.7.5.) oraz plików cookie (patrz punkt 3.6.) do oferowania treści, które mogą być interesujące dla użytkownika, na naszej stronie internetowej lub na stronach podmiotów zewnętrznych („retargetowanie”). Częścią tego procesu są pliki cookie. Rekomendacje zintegrowane przez RTB House określane są na podstawie treści wcześniej czytanych przez użytkownika. RTB House automatycznie kontroluje treść pod względem technicznym i dostarcza ją. Wyświetlanie opiera się na pseudonimizacji.

Przechowywane są informacje wygenerowane przez cookie, dotyczące korzystania ze strony, np. rodzaj/wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, URL referrera (poprzednio odwiedzanej strony), czas wysłania żądania do serwera RTB House.

Więcej informacji o polityce prywatności RTB House można znaleźć tutaj: https://www.rtbhouse.com/privacy/. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się śledzeniu przez RTB House w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, zaznaczając pole opt out w polityce prywatności RTB House.Należy zwrócić uwagę, że trzeba osobno ustawić cookie opt out dla każdego urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej strony. Po wyrażeniu sprzeciwu użytkownik nadal będzie otrzymywał interesujące, dodatkowe treści, nie będą one jednak oparte na jego wcześniejszym zachowaniu na naszych stronach.

3.8.13. Clicktripz

Na naszej stronie korzystamy również z usług dostarczanych przez Clicktripz, 1112 Ocean Drive, CA 90266 Manhattan Beach, USA. Clicktripz zbiera i przetwarza informacje o kryteriach podróży użytkowników i ich zachowaniach zakupowych z wykorzystaniem plików cookie (patrz punkt 3.6.) oraz innych środków mających na celu dostarczanie istotnych ofert partnerskich stron turystycznych.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Clicktripz: http://www.clicktripz.com/privacy_policy.php

3.8.14. Ad Up

Z naszą stroną zintegrowana jest również technologia Ad Up, dostawcy usług Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Niemcy. Ad Up wykorzystuje cookie do śledzenia konwersji oraz oceny efektywności reklam i słów kluczowych. Poprzez zbieranie zanonimizowanych i/albo spseudonimizowanych danych Ad Up może wyświetlać przez określony czas reklamy dostosowane do zainteresowań użytkowników.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Ad Up: https://www.adup-tech.com/en/privacy. Można wyłączyć Ad Up w przeglądarce, klikając przycisk „aktywuj cookie opt out”.

3.8.15. Usługi BingAds

Na naszej stronie do wyświetlania reklam używamy usług BingAds Services firmy Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyświetlać reklamy powiązane z zainteresowaniami użytkownika. Reklamy te można rozpoznać po informacji „Ads by Microsoft” lub podobnym odnośniku. Microsoft korzysta z plików web beacon i cookie (patrz punkt 3.6.). Informacje wygenerowane przez pliki cookie i web beacon o korzystaniu z tej strony (wraz z adresem IP użytkownika) oraz o dostarczanych formatach reklamy przekazywane są do serwerów Microsoft w Irlandii i USA i tam przechowywane.

Więcej informacji oraz warunki prywatności danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft pod adresem: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Można tam również znaleźć informacje o sposobie wyrażenia sprzeciwu wobec reklamy powiązanej z zainteresowaniami poprzez opt out.

3.8.16. Opcja sprzeciwu/opt out

Użytkownik może zapobiec stosowaniu opisanych technologii targetowania, aktywując adekwatne ustawienie cookie w przeglądarce (patrz także punkt 3.6.). Oprócz tego można wyłączyć marketing oparty na preferencjach, korzystając z managera preferencji, dostępnego pod: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

3.9. Strony internetowe podmiotów trzecich

atarveo współpracuje z partnerami (szczegóły znajdują się w OWH, gdzie partnerzy zostali opisani jako „Dostawcy”). Wraz z przejściem do witryny partnera zaczynają obowiązywać jego warunki użytkowania.

Partnerzy ani ich pośrednicy (podmioty związane) nie wykorzystują plików cookie ani innych kodów śledzących na naszej stronie internetowej. Cookie lub kody śledzące są wykorzystywane po opuszczeniu naszej witryny, na co atraveo nie ma wpływu. Wykorzystywane są następujące serwisy afiliacyjne:

4. Usługi i pluginy podmiotów zewnętrznych

4.1. Google Maps

Wykorzystujemy API Google Maps, aby wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie i umożliwiać uproszczone korzystanie z nich. Aby możliwe było użycie funkcji Google Maps, adres IP użytkownika jest przesyłany na jeden z serwerów Google w USA i tam przechowywany (patrz punkt 3.7.1. dotyczący Tarczy Prywatności USA). Podstawą prawną jest artykuł 6 (1) (f) RODO. 

Warunki świadczenia usług dot. Google Maps opisano tutaj: https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html. Więcej informacji o prywatności danych znajduje się w polityce prywatności Google dostępnej pod: https://policies.google.com/privacy

4.2. Google Fonts

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek („Google Fonts”) dostarczonych przez Google.

W tym celu, kiedy strony atraveo są otwarte, przeglądarka ładuje wymaganą czcionkę do pamięci podręcznej przeglądarki. Jest to niezbędne, by przeglądarka mogła wyświetlać poprawioną wizualnie wersję naszych tekstów. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, komputer użyje do wyświetlania tekstu czcionki domyślnej. Uzupełnieniem integracji czcionek jest połączenie z serwerem, zwykle serwerem Google w USA. W ramach tego połączenia do serwera zostaną przekazane informacje o stronach atraveo odwiedzonych przez użytkownika.

Po przejściu na stronę, użytkownicy nie przesyłają plików cookies do API Google Fonts. Dane przesyłane w połączeniu z pageview przekazywane są do domen charakterystycznych dla danych zasobów, takich jak fonts.googleapis.com czy fonts.gstatic.com. Użytkownik nie zostanie skojarzony z jakimikolwiek informacjami zebranymi lub wykorzystywanymi w związku z równoległym użyciem usług Google z uwierzytelnieniem, takich jak Gmail. Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokadę wczytywania czcionek z serwerów Google.

atraveo korzysta z Google fonts, by zapewnić atrakcyjną wizualnie prezentację swoich usług. Podstawą prawną jest artykuł 6 (1) (f) RODO.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

5. Formularz kontaktowy

Udostępniamy użytkownikom formularz kontaktowy, z którego mogą skorzystać, aby zadać nam pytania, wprowadzając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Korzystania z formularza kontaktowego jest dobrowolne, a dane wprowadzane w tym celu są wykorzystywane do spełnienia zobowiązań umownych (artykuł 6 (1) (b) RODO).

Wprowadzane pytania i informacje zostaną przekazane do naszego systemu obsługi zgłoszeń. W celu przetworzenia zgłoszenia wykorzystujemy usługi pomocnicze Desk.com, 1 Market Street, San Francisco, CA 94105, USA. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych przez Desk.com, prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem klienta pod [email protected].

6. Grupa

atraveo jest firmą należącą do grupy HomeToGo Group. Jesteśmy uprawnieni do okazjonalnego udostępniania danych osobowych użytkowników przedsiębiorstwom powiązanym w ramach grupy HomeToGo. Grupa HomeToGo obejmuje wszystkie (aktualne i przyszłe) pomioty kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez HomeToGo GmbH („HomeToGo”) albo w których HomeToGo sprawuje zarząd. Transfer danych w ramach grupy HomeToGo odbywa się z następujących przyczyn:

a)   Świadczenie usług pośrednictwa i obsługa naszej platformy

b)   Świadczenie usług obsługi klienta

c)   Wysyłanie reklam za zgodą użytkownika lub jeśli to dozwolone przez obowiązujące prawo

d)   Analiza, optymalizacja i poprawa działania naszej strony internetowej i aplikacji

e)   Identyfikacja i wykrycie oszustw i działań bezprawnych

f)    Zgodność z przepisami prawa i obowiązującymi regulacjami

Podstawą prawną wyżej transferu danych w obrębie grupy HomeToGo jest artykuł 6 (1) (a), (b) i (f) RODO.

W ujęciu szczegółowym, podstawą prawnym dla celów a) i b) jest artykuł 6 (1) (b) RODO. Udostępnianie danych umożliwia nam spełnienie zobowiązań umownych, wynikających z warunków świadczenia usług.

Podstawą prawną celu c) jest wyraźna zgoda (art. 6 (1) (a) RODO), którą użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, lub nasz uzasadniony interes prawny polegający na marketingu wśród obecnych klientów (artykuł 6 (1) (f) RODO). Odwołanie nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu złożenia odwołania.

Dla celów d), e) i f) nasz uzasadniony interes polega na chęci poprawy jakości naszych usług oraz ochronie naszej tożsamości i zapobieganiu nieuczciwej działalności (art. 6 (1) (f) RODO).

7. Formularz kontaktowy i chat

Ponadto oferujemy czat na żywo za pomocą usług przedsiębiorstwa Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, Ca 94105, USA, z którym zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych.

Po uruchomieniu czatu na żywo, w przeglądarce użytkownika ustawiany jest funkcjonalny plik cookie i zbierane są następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • typ/wersja przeglądarki
 • adres IP
 • stosowany system operacyjny
 • URL wcześniej odwiedzonej strony internetowej

Podczas czatu możesz podać inne dane osobowe w zależności od potrzeb.

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane w celu umożliwienia i zapewnienia jakości funkcji czatu na żywo. Podstawą prawną jest artykuł 6 (1) (f) RODO. Historia czatu jest usuwana najpóźniej po 12 miesiącach.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Salesforce (https://www.salesforce.com/company/privacy/).

8. Informacje ogólne

Oprócz prawa do odwołania udzielonej zgody użytkownicy mogą korzystać z innych, wymienionych poniżej praw, jeśli zaistnieją odpowiednie okoliczności:

 • Prawo dostępu do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z artykułem 15 RODO
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i uzupełnienia niepełnych danych osobowych zgodnie z artykułem 16 RODO
 • Prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych zgodnie z artykułem 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z artykułem 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

8.2. Prawo sprzeciwu

Na warunkach w art. 21 (1) RODO wobec przetwarzania danych można złożyć sprzeciw w oparciu o szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą.

Powyższe generalne prawo sprzeciwu dotyczy wszystkich celów przetwarzania danych opisanych w niniejszej polityce prywatności, opartych na zapisach artykułu 6 (1) (f) RODO. W przeciwieństwie do szczególnego prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów reklamowych, w oparciu o RODO jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do takiego ogólnego sprzeciwu wyłącznie po uzasadnieniu go ważnym interesem prawnym (np. zagrożeniem śmiercią lub zagrożeniem dla zdrowia). Ponadto każdy użytkownik może zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla atraveo, tj. komisarza ds. ochrony danych i wolności informacji w Berlinie, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Niemcy, tel.: +49 (0) 30 13889-0, faks: +49 (0) 30 2155050, e-mail: [email protected]


Wersja 3 - na grudzień 2020

image-tag