Czym jest DAC7 i jakie są moje obowiązki jako hosta?

1. O DAC7

DAC7 (Dyrektywa Rady UE 2021/514) to prawo wdrożone przez Unię Europejską w celu ułatwienia współpracy podatkowej między jej państwami członkowskimi. Głównym celem jest promowanie przejrzystości dochodów sprzedawców (tj. sprzedawców/gospodarzy lub wynajmujących/landlordów) korzystających z platform internetowych. Wymogi prawne dla DAC7 są określone w odpowiednich krajowych przepisach wykonawczych DAC7. Jako platforma internetowa jesteśmy zobowiązani do przekazywania właściwemu organowi podatkowemu pewnych informacji o naszych dostawcach/gospodarzach, w tym prywatnych i profesjonalnych dostawcach, którzy przeprowadzają transakcje za pośrednictwem naszej platformy. Właściwy organ podatkowy udostępni te informacje organom podatkowym w innych państwach członkowskich UE.

A. Jaki jest zakres stosowania?

Dyrektywa DAC7 nakłada na internetowe platformy cyfrowe prawny obowiązek zgłaszania informacji o podatnikach dostawców/gospodarzy, którzy uzyskują dochody z działalności takiej jak wynajem nieruchomości. Obowiązki te mają zastosowanie, jeśli dostawca/gospodarz ma siedzibę w państwie członkowskim UE lub dochód pochodzi z oferty w UE.

B. Jak długo będą przechowywane dane zebrane w tym celu?

Będziemy przechowywać odpowiednie informacje tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych obowiązków wynikających z DAC7 i odpowiednich krajowych przepisów wykonawczych do DAC7.

C. Czy jest to jednorazowy czy cykliczny obowiązek sprawozdawczy?

DAC7 przewiduje coroczny, tj. powtarzający się obowiązek sprawozdawczy. Informacje zebrane w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z DAC7 są przekazywane do właściwego organu podatkowego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym. Pierwszy raport zostanie sporządzony do 31 stycznia 2024 r. za rok kalendarzowy 2023.

D. Co się stanie, jeśli nie przekażę informacji?

Wyślemy Ci przypomnienie, jeśli nie dostarczysz wymaganych informacji. Nawet po drugim przypomnieniu, jeśli użytkownik nie dostarczy informacji najpóźniej w określonym terminie po pierwszym przypomnieniu, będziemy musieli zamrozić płatności na rzecz użytkownika i/lub zablokować jego konto do czasu dostarczenia wymaganych informacji.

2. Wymagane informacje

Następujące informacje zostaną zgłoszone właściwemu organowi podatkowemu.

Osoba prywatna (osoba fizyczna)

 • Imię i nazwisko
 • Adres głównego miejsca zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i państwo członkowskie UE, w którym został wydany
 • Miejsce urodzenia (jeśli NIP nie jest dostępny)
 • Numer identyfikacyjny VAT (jeśli jest dostępny)
 • Państwo członkowskie zamieszkania (lub państwo, w którym znajduje się wymieniona nieruchomość)
 • Wszystkie opłaty pobierane przez nas
 • Kwota netto zarobiona przez dostawcę/gospodarza za pośrednictwem naszej platformy na kwartał
 • Liczba rezerwacji na kwartał
 • Identyfikator(y) konta finansowego, tj. konto bankowe (jeśli istnieje)
 • Imię i nazwisko posiadacza konta finansowego, jeśli nie jest nim gospodarz (jeśli dostępne)
 • Adres wymienionego obiektu
 • Kwota netto zarobiona na nieruchomości na kwartał
 • Numer księgi wieczystej (jeśli dostępny)
 • Typ reklamowanej nieruchomości (jeśli dostępny)
 • Liczba wynajętych nocy (na nieruchomość z listy)

Biznes (firma)

 • Nazwa biznesowa/prawna
 • Zarejestrowany adres firmy
 • Numer rejestracyjny firmy (np. numer rejestru handlowego)
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i państwo członkowskie, w którym został nadany
 • Istnienie stałego zakładu w UE (jeśli istnieje i jest zaangażowany w działalność związaną z wynajmem)
 • Numer identyfikacyjny VAT (jeśli jest dostępny)
 • Państwo członkowskie siedziby (lub państwo, w którym znajdują się wymienione nieruchomości)
 • Wszystkie pobierane przez nas opłaty
 • Kwota netto zarobiona przez dostawcę/gospodarza za pośrednictwem naszej platformy na kwartał
 • Liczba rezerwacji na kwartał
 • Identyfikator(y) konta finansowego, tj. konta bankowego (jeśli istnieje)
 • Imię i nazwisko posiadacza konta finansowego, jeśli nie jest to dostawca/gospodarz (jeśli jest dostępne)
 • Adres nieruchomości wymienionej na liście
 • Kwota netto zarobiona na nieruchomości na kwartał
 • Numer księgi wieczystej (jeśli dostępny)
 • Typ reklamowanej nieruchomości (jeśli dostępny)
 • Liczba wynajętych nocy (na nieruchomość z listy)

3. Kogo dotyczy DAC7?

A. Czy powinienem podać informacje o wszystkich nieruchomościach, jeśli jestem dostawcą/gospodarzem, który ma wiele nieruchomości zarejestrowanych na platformie?

Tak, jeśli jesteś dostawcą/gospodarzem, który zarejestrował wiele nieruchomości na naszej platformie i jeśli zarządzasz nieruchomością w UE, musisz podać informacje o sobie / swojej firmie i nieruchomościach. Obejmuje to podanie powyższych informacji o nieruchomości, takich jak adres i typ nieruchomości dla każdej nieruchomości.

B. Czy powinienem podać informacje, jeśli zarządzam nieruchomościami zarówno w UE, jak i poza nią?

Tak, musisz podać informacje, jeśli którakolwiek z Twoich ofert zarejestrowanych na naszej platformie znajduje się w UE.

C. Czy powinienem podać informacje, jeśli nie mam siedziby w UE, ale zarządzam nieruchomością w UE?

Tak, musisz podać informacje, jeśli masz siedzibę w UE lub jeśli oferujesz nieruchomości w UE na naszej platformie.

D. Nie jestem właścicielem nieruchomości i tylko zarządzam nią na platformie za pomocą własnego konta. Czy nadal muszę podawać swoje dane?

Niezależnie od własności nieruchomości, jesteśmy zobowiązani do gromadzenia informacji o dostawcy/gospodarzu, z którym mamy stosunek umowny (tj. właścicielu konta na platformie). Dlatego jeśli zarządzasz nieruchomością na naszej platformie, nawet jeśli nie jesteś jej właścicielem, musisz podać informacje o sobie i nieruchomości.

E. Nie jestem właścicielem nieruchomości na platformie i zarządzam kontem właściciela nieruchomości na platformie. Czy nadal muszę podawać swoje dane?

Jeśli zarządzasz nieruchomością na naszej platformie za pomocą konta właściciela nieruchomości, wymagamy od właściciela nieruchomości informacji o właścicielu nieruchomości, który ma z nami stosunek umowny (tj. posiadacz konta na platformie) i nieruchomości.

F. Jeśli dezaktywuję (lub usunę) swoje konto/nieruchomość, czy moje dane będą nadal udostępniane?

Jeśli dezaktywujesz swoje konto przed 1 stycznia 2023 r. i nie będziesz mieć rezerwacji w 2023 r., Twoje dane nie będą podlegać DAC7. Twoje dane zostaną jednak zgłoszone, jeśli wynająłeś nieruchomość za pośrednictwem naszej platformy na dowolny okres w 2023 r., nawet jeśli dezaktywujesz (lub usuniesz) swoje konto / nieruchomość przed 2023 r.

4. Harmonogram i rejestracja

A. Dostawcy/hostowie rejestrujący się po 1 stycznia 2023 r.

Wszyscy nowi dostawcy/hostowie rejestrujący się na naszej platformie po 1 stycznia 2023 r. muszą przekazać nam powyższe informacje. Jeśli nie podałeś tych informacji podczas rejestracji na platformie, musisz je podać w ciągu 30 dni od otrzymania od nas prośby o ich podanie.

B. Dostawcy/hostowie, którzy zarejestrowali się przed 1 stycznia 2023 r.

Wszyscy istniejący dostawcy/hostowie, którzy zarejestrowali się na naszej platformie przed 1 stycznia 2023 r., muszą dostarczyć powyższe informacje do końca 2023 r.

C. Dostawcy/gospodarze, którzy zarejestrowali się przed 1 stycznia 2023 r., ale zarejestrowali nową nieruchomość po 1 stycznia 2023 r.

Jeśli zarejestrowałeś się na naszej platformie przed 1 stycznia 2023 r., ale zarejestrowałeś nową nieruchomość po 1 stycznia 2023 r., ta nowa nieruchomość musi zostać uwzględniona w powiadomieniu za rok kalendarzowy 2023. W takim przypadku prosimy o przesłanie informacji w ciągu 30 dni od otrzymania od nas prośby o informacje.

5. Gromadzenie danych

Wykonaj poniższe kroki, aby zaktualizować wymagane informacje o firmie na swoim koncie:


 • Zalogować się na owner.atraveo.com.
 • Kliknij "Mój profil" na pasku nawigacyjnym po lewej stronie.
 • Uzupełnić brakujące informacje w sekcjach oznaczonych gwiazdką.
 • Sprawdź, zaktualizuj (jeśli to konieczne) i potwierdź istniejące informacje.
 • Kliknij "Zapisz".

6. Ochrona danych

A. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

DAC7 wymaga, aby internetowe platformy cyfrowe zgłaszały informacje o podatnikach zebrane w celu przeprowadzenia procedury podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z krajowym prawem podatkowym.

B. Kto będzie otrzymywać informacje?

Jako platforma internetowa jesteśmy zobowiązani do przekazywania właściwemu organowi podatkowemu pewnych informacji o naszych dostawcach/hostach, w tym prywatnych i profesjonalnych dostawcach, którzy przeprowadzają transakcje za pośrednictwem naszej platformy. Właściwy organ podatkowy przekaże te informacje lokalnym organom podatkowym w odpowiednich krajach związkowych (jeśli dotyczy) lub innych państwach członkowskich UE.

C. Jak mogę wykonywać swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z RODO?

Więcej informacji na temat korzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

7. Najczęściej zadawane pytania

A. Co to jest numer rejestracyjny spółki (numer rejestru handlowego)?

Numer rejestracyjny spółki (numer rejestru handlowego) jest wydawany po zarejestrowaniu spółki w izbie handlowej lub rejestrze handlowym w kraju, w którym spółka jest rejestrowana.

B. Co to jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)?

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest nadawany przez organ podatkowy w celu identyfikacji podatnika.

C. Co to jest numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży (numer VAT)?

Numer VAT jest nadawany przez organ podatkowy po złożeniu wniosku o jego nadanie dla celów podatku VAT. W niektórych krajach numer NIP i numer identyfikacyjny VAT mogą być identyczne. W takim przypadku należy wprowadzić ten sam numer dwukrotnie.

image-tag